Begroting 2019

Taakvelden

Als gevolg van de wijzigingen van het BBV zijn gemeenten verplicht om een zogeheten 'Taakvelden' overzicht bij de begroting te voegen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet te maken. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

Tabel: Taakvelden

TAAKVELDEN

REKENING
2017

BEGROTING
2018

BEGROTING
2019

RAMING
2020

RAMING
2021

RAMING
2022

LASTEN

0.1

Bestuur

-6.504

-6.150

-6.981

-6.787

-6.692

-6.726

0.10

Mutaties reserves

-51.136

-14.573

-10.271

-9.012

-5.054

-12.656

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-22.153

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-5.790

-5.103

-5.581

-4.938

-5.246

-5.245

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.458

-1.571

-2.616

-2.521

-2.521

-1.521

0.4

Overhead

-31.784

-40.217

-58.064

-59.306

-58.196

-56.480

0.5

Treasury

-4.852

-3.176

-1.858

-1.302

-926

-488

0.61

OZB woningen

-1.371

-993

-1.191

-1.347

-1.336

-1.334

0.62

OZB niet-woningen

-989

-850

-1.046

-1.045

-1.045

-1.045

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-1.637

-585

-1.598

-1.547

-1.547

-1.094

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-8.969

-9.398

-10.032

-10.043

-10.135

-10.210

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.826

-2.490

-3.202

-3.117

-3.144

-3.166

2.1

Verkeer en vervoer

-19.378

-18.631

-18.819

-19.202

-19.655

-20.356

2.2

Parkeren

-2.358

-3.116

-3.112

-3.138

-3.127

-3.160

2.4

Economische havens en waterwegen

-861

-913

-300

-307

-323

-338

2.5

Openbaar vervoer

-530

-510

-531

-512

-515

-516

3.1

Economische ontwikkeling

-1.400

-1.335

-2.015

-2.024

-2.046

-2.046

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.388

-27.539

-13.510

-12.979

-13.233

-9.818

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.263

-1.303

-962

-907

-907

-907

3.4

Economische promotie

0

0

-144

-130

-130

-130

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.613

-2.123

-2.236

-2.232

-2.228

-2.227

4.2

Onderwijshuisvesting

-13.816

-13.537

-13.935

-14.735

-15.957

-15.736

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-10.253

-10.427

-10.801

-10.756

-10.830

-10.830

5.1

Sportbeleid en activering

-2.150

-3.091

-6.433

-5.858

-5.660

-5.660

5.2

Sportaccommodaties

-8.021

-8.485

-7.165

-6.963

-6.997

-6.944

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-12.817

-15.086

-17.261

-15.782

-15.191

-14.810

5.4

Musea

-4.639

-4.872

-4.968

-4.944

-4.921

-4.852

5.5

Cultureel erfgoed

-281

-304

-320

-320

-320

-320

5.6

Media

-4.000

-4.124

-4.261

-4.254

-4.254

-4.254

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-10.267

-12.073

-15.576

-15.471

-15.678

-14.864

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-12.817

-14.033

-14.004

-13.898

-13.794

-13.839

6.2

Wijkteams

-13.023

-13.285

-13.706

-13.775

-13.895

-13.993

6.3

Inkomensregelingen

-64.085

-64.656

-67.389

-65.387

-65.407

-64.430

6.4

Begeleide participatie

-23.214

-23.933

-24.715

-23.659

-23.006

-22.604

6.5

Arbeidsparticipatie

-4.428

-5.752

-4.440

-4.440

-3.778

-3.878

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-8.349

-7.944

-7.443

-7.436

-7.431

-7.321

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-19.347

-20.033

-28.735

-24.044

-23.137

-23.008

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-21.439

-16.601

-16.772

-16.761

-16.748

-16.748

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-35.079

-41.774

-45.891

-45.907

-46.079

-46.144

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-15.896

-15.172

-15.945

-15.939

-15.932

-15.932

7.1

Volksgezondheid

-5.999

-6.435

-6.419

-6.380

-6.420

-6.470

7.2

Riolering

-8.529

-9.027

-9.354

-9.457

-9.614

-9.785

7.3

Afval

-10.014

-11.708

-12.242

-12.793

-13.609

-14.145

7.4

Milieubeheer

-4.737

-4.770

-8.882

-10.259

-10.274

-4.804

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-5.160

-4.149

-4.326

-4.486

-4.474

-4.465

8.1

Ruimtelijke ordening

-2.036

-2.706

-5.967

-3.251

-4.436

-1.971

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-23.046

0

-8.662

-13.514

-26.250

-12.818

8.3

Wonen en bouwen

-7.616

-5.843

-7.193

-6.809

-6.711

-6.239

TOTAAL LASTEN

-522.319

-480.396

-526.876

-519.674

-528.808

-506.325

TAAKVELDEN

REKENING
2017

BEGROTING
2018

BEGROTING
2019

RAMING
2020

RAMING
2021

RAMING
2022

BATEN

0.1

Bestuur

513

494

440

440

440

440

0.10

Mutaties reserves

54.526

16.786

30.424

16.628

11.433

4.913

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

3.480

2.406

2.443

2.443

2.443

2.443

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.806

1.177

974

561

561

561

0.4

Overhead

0

0

14.776

13.958

13.941

13.970

0.5

Treasury

7.128

6.695

6.101

6.535

6.324

5.818

0.61

OZB woningen

21.584

23.110

24.630

25.446

26.262

26.810

0.62

OZB niet-woningen

18.733

19.337

20.656

21.352

22.048

22.518

0.63

Parkeerbelasting

2.790

2.695

2.740

2.740

2.740

2.740

0.64

Belastingen overig

3.492

3.516

2.956

2.381

1.806

1.231

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

267.893

267.204

285.215

287.628

288.173

289.057

0.8

Overige baten en lasten

541

581

703

713

693

693

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

7

7

7

7

1.2

Openbare orde en veiligheid

676

1.287

1.325

1.328

1.327

1.329

2.1

Verkeer en vervoer

1.668

1.600

1.355

1.355

1.625

1.625

2.2

Parkeren

230

289

292

292

292

292

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

67

58

59

59

59

59

3.1

Economische ontwikkeling

5

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17.717

27.488

13.510

12.979

13.233

9.818

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

470

493

500

500

500

500

3.4

Economische promotie

0

0

0

0

0

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

1.845

1.613

1.639

1.639

1.639

1.639

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.918

5.631

5.631

5.631

5.631

5.631

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

348

356

1.555

1.555

1.555

1.555

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.764

4.044

4.451

3.880

3.880

3.880

5.4

Musea

204

176

176

174

174

274

5.5

Cultureel erfgoed

6

0

0

0

0

0

5.6

Media

1

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

55

0

0

0

0

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

388

455

448

387

326

326

6.2

Wijkteams

2

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

49.547

49.956

52.167

51.290

50.871

49.894

6.4

Begeleide participatie

-1

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

75

746

529

758

0

0

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

937

857

868

868

868

868

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.378

990

90

90

90

90

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

1.856

1.747

1.706

1.719

1.719

1.719

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

20

190

0

0

0

0

7.2

Riolering

12.410

12.825

13.266

13.403

13.609

13.831

7.3

Afval

16.285

16.643

17.227

17.883

18.776

19.449

7.4

Milieubeheer

123

38

39

39

39

39

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

4.549

5.024

5.343

5.523

5.506

5.505

8.1

Ruimtelijke ordening

185

82

61

32

32

32

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

13.396

0

8.560

13.412

26.148

12.716

8.3

Wonen en bouwen

5.707

3.808

4.017

4.050

4.042

4.057

TOTAAL BATEN

522.319

480.396

526.876

519.674

528.808

506.325