Begroting 2019

Belastingopbrengsten

 

Belastingopbrengsten en ontwikkeling lokale lasten

De woonlasten kennen in Amersfoort in 2019 een stijging van gemiddeld zo'n 3%. Voor bedrijven ligt de stijging op gemiddeld 4,2%.

Precariobelasting

Het Rijk heeft de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven beperkt. Gemeenten die deze belasting in 2016 al hieven mogen deze nog tot en met 2021 blijven heffen met maximaal het tarief dat gold in 2016. Amersfoort valt binnen deze overgangsregeling, maar dat betekent wel dat de voorziene verhoging in 2019 geen doorgang kan vinden. Deze is verwerkt in de OZB. Daarnaast is in de kadernota 2018-2021 besloten de precario voor nutsbedrijven vanaf 2019 in vier gelijke tranches af te bouwen en de vermindering van de precario op te nemen in de OZB. Ook deze maatregel is verwerkt, zodat de tarieven voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven met 25% dalen.

OZB

De reguliere peilaanpassing is bepaald op 2%. Daarnaast is in de herstelbegroting uit 2015 opgenomen dat de precariobelasting in 2018 zou worden verhoogd met € 1,3 miljoen en dat wanneer de precariobelasting zou worden afgeschaft of beperkt deze verhoging zou worden opgenomen in de OZB. In een eerder stadium is echter besloten de verhoging pas in 2019 te effectueren, zodat deze nu wordt verwerkt. De afbouw van de precario wordt verwerkt in de OZB, voor 2019 een bedrag van € 0,575 miljoen. Daartegenover staat een extra incidentele verlaging van € 0,650 miljoen, die bovenop de reeds in 2018 geëffectueerde incidentele verlaging van € 0,4 miljoen komt, per saldo dus € 1,050 miljoen. Alle maatregelen tezamen zorgt voor een verhoging van de gemiddelde aanslag OZB met 4,8%.

Afvalstoffenheffing

Het is in onze gemeente al vele jaren het beleid om de kosten voor afvalverwijdering en -verwerking door te berekenen in de afvalstoffenheffing. Dit beleid van volledige kostendekking continueren wij ook in 2019. Eveneens continueren wij de gehanteerde heffingssystematiek met twee tarieven, een (lager) tarief voor eenpersoonshuishoudens en een (hoger) tarief voor meerpersoonshuishoudens. De tarieven stijgen voor eenpersoonshuishoudens met € 2, meerpersoonshuishoudens € 4 (0,6 -1,4%).

Rioolheffing

Net als bij de afvalstoffenheffing, is ook bij de rioolheffing het beleid om de kosten voor beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel door te berekenen in de rioolheffing. De kosten van kwijtscheldingen, oninbaarverklaringen, het grondwaterbeheer en een deel van de kosten van straatreiniging worden in de heffing betrokken. De ontwikkeling is gematigd. De gemiddelde aanslag rioolheffing komt in 2019 zo'n 1,8 % hoger uit.

De ontwikkeling van de woonlasten ziet er als volgt uit:

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling burgers
(bedragen x € 1,--)

Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven
(bedragen x € 1,--)

Percentages kunnen afwijken als gevolg van afrondingsverschillen. Voor een uitgebreidere weergave van de lokale lasten verwijzen wij u naar de Paragraaf Lokale lasten.