Begroting 2019

Leeswijzer

De meerjarenbegroting 2019-2022 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2019, met ramingen voor de jaren 2020-2022. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 25 september 2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De begroting die de raad vaststelt wordt voor 15 november 2018 aangeboden aan de provincie.
De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door 6 hoofdstukken waarin de 13 beleidsinhoudelijke programma’s zijn opgenomen, en de verplichte paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting nog enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2019-2022.
De drie toekomstbeelden (Duurzame en groeiende stad; Inclusieve en veilige stad; Lerende, werkende en dynamische stad) zijn de titels van de eerste drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding met de hoofdpunten van beleid. Binnen de hoofdstukken onderscheiden we de begrotingsprogramma’s. Dat is het niveau waarop de gemeenteraad de begrotingsbedragen vaststelt. Verder zijn de toekomstbeelden en ambities zoveel mogelijk vertaald naar concrete beleidsdoelen (wat willen we bereiken) en prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Dit alles is zo beknopt en integraal mogelijk uitgewerkt. Dat draagt bij aan de stuurbaarheid door raad en college en verantwoording richting de inwoners Amersfoort.
De begroting is kernachtig, maar biedt veel verwijzingen naar achterliggende beleidsnota’s, rapporten en statistieken. De hoofdtekst en financiële tabellen van de begroting, die naast de webversie in pdf-vorm beschikbaar zijn, vormen het document dat de raad vaststelt. Alle doorklikmogelijkheden naar achtergrondinformatie is extra, maar zijn niet opgenomen in de pdf.
Het aanbod van beleidsindicatoren is drastisch ingekort. In de afgelopen jaren was het aanbod indicatoren uitgedijd. We hebben ons nu eerst beperkt tot de indicatoren die verplicht zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (publicatie Staatscourant 1 april 2016). Dat betekent ook dat de klimaatbegroting niet integraal is opgenomen in deze begroting. Die komt in gewijzigde vorm terug, los van deze begroting. Ook voor andere beleidsdoelen zal het college samen met de raad bespreken hoe gemeentelijke prestaties in beeld worden gebracht, met een duidelijke verwijzing naar de beleidsdoelen. Dat moet leiden tot meer scherpte in onze publieke verantwoording en betere zichtbaarheid van resultaten.