Begroting 2019

Incidentele en structurele baten en lasten

 

Overzicht van de incidentele en structurele baten en lasten

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, hebben we in alle jaren van deze meerjarenbegroting een structureel begrotingssaldo dat positief is. Met andere woorden: onze structurele baten zijn hoger dan onze structurele lasten en met onze structurele baten dekken we relatief veel incidentele lasten af. Voor een groot deel bestaan die incidentele lasten uit stortingen in de reserves. De gemeentelijke boekhoudvoorschriften schrijven voor dat dit per definitie altijd incidentele stortingen zijn. Echter, in onze begroting zijn ook jaarlijks terugkerende stortingen opgenomen (bijvoorbeeld in de evenementenreserve). Ook die jaarlijks terugkerende stortingen zijn dus op grond van de voorschriften als incidenteel aangemerkt.

Tabel: JI.01 Incidentele en structurele baten en lasten

* Deze mutaties maken onderdeel uit van de incidentele posten uit het Coalitieakkoord 2018-2022.