Begroting 2019

Ambities en opgaven

Amersfoort is een stad waar we met recht trots op zijn. Onze inwoners en ondernemers, de maatschappelijke initiatieven, de sportverenigingen en culturele instellingen, de evenementen, onze prachtige binnenstad, de wijken, de buitenruimte en het groen dragen allemaal bij aan de kracht van Amersfoort. Dat onze stad nog steeds groeit weten we. In 2040 telt onze stad ongeveer 180.000 inwoners en zal er nog meer economische activiteit zijn dan nu. Het is aan het gemeentebestuur om leiding te geven aan de gestage groei van de stad. Waar en hoe bieden we de ruimte voor woningbouw en in welke mate willen we hoogbouw? Hoe houden we onze stad tegelijkertijd aantrekkelijk, leefbaar, bereikbaar, veilig en groen? Hoe zorgen we dat inwoners zich verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld via onderwijs, sport en cultuur? En hoe waarborgen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond of zorgbehoefte.
Een van de grootste opgaven voor de komende tijd is verduurzaming van de samenleving: duurzame bouw, schone mobiliteit, duurzame energiebronnen, vermindering van afval, verwerking van afval tot grondstof en het stimuleren van een circulaire economie. Ook staan we voor de uitdaging om onze stedelijke ruimte klimaatbestendig te maken door minder verstening, meer bomenplant, meer groen en ruimte voor water.
Het zijn thema's die we - naast vele andere - in deze begroting uitdiepen. We onderscheiden drie hoofdlijnen van beleid:

  • De duurzame en groeiende stad.
  • De inclusieve en veilige stad.
  • De lerende, werkende en dynamische stad.

De duurzame en groeiende stad
Amersfoort zal flink groeien. Nieuwe woningen zijn onder meer voorzien in Vathorst en op ontwikkellocaties als De Hoef, de Wagenwerkplaats en de Kop van Isselt. We staan voor de uitdaging om die gebieden toekomstbestendig in te richten, rekening houdend met woonwensen, mobiliteitsbehoeften en duurzaamheid. Dat doen we stap voor stap. We hanteren geen grote blauwdrukken, maar kijken steeds wat de stad nodig heeft.
In de bestaande wijken gaan we samen met bewoners en huiseigenaren aan de slag met verduurzaming. We werken aan een plan om woningen van het aardgas te krijgen en dus te voorzien van alternatieve warmtebronnen. Ook geven we ruimte aan de opwekking van duurzame energie via zon en wind.
Bij een duurzame stad hoort ook klimaatbestendigheid, schone lucht en voldoende groen. Ook daar zien we ruimte voor samenwerking met inwoners, bijvoorbeeld via operatie steenbreek, het project meet-je-stad en gezamenlijke groenontwikkeling.
De inclusieve en veilige stad
We koesteren de diversiteit in de samenleving, de vele initiatieven die bijdragen aan sociale samenhang en alle positieve energie die mensen steken in activiteiten voor hun buurt, wijk of de stad als geheel. We nemen stelling tegen alle vormen van discriminatie en blijven werken aan een stad waarin voor iedereen plek is.
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving, bij voorkeur via betaald werk. Mensen die dat niet op eigen kracht lukt, helpen we daarbij. Mensen die basiszorg nodig hebben en het niet zelf kunnen organiseren, bieden we zo toegankelijk mogelijk de noodzakelijke ondersteuning. Dat geldt ook voor mensen die specialistische zorg en ondersteuning nodig hebben. Hulp en ondersteuning moeten terechtkomen bij de inwoner die het nodig heeft.
In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de transitie in het sociaal domein, waarbij de gemeente zorgtaken van het rijk overgedragen kreeg. Gevolg van veranderende wet- en regelgeving is onder andere dat meer dan vroeger een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen zelf. Als de zelfredzaamheid te kort schiet, bieden we de noodzakelijke zorg en ondersteuning.
In de komende jaren werken we verder aan transformatie en innovatie in de zorg. Dat wil zeggen dat we samen met onder andere wijkteams, zorgverleners en huisartsen de samenwerking verbeteren, wat moet leiden tot meer kwaliteit en grotere efficiëntie in de zorgverlening.
Amersfoort is relatief gezien een veilige stad. Veiligheid is echter nooit vanzelfsprekend. Daar blijven we aan werken. In de komende jaren ligt een sterke focus op het bestrijden van ondermijning. Uit onderzoek is gebleken dat de onderwereld greep probeert te krijgen op de bovenwereld. Ook zijn In Amersfoort criminele netwerken actief die jonge mensen verleiden tot criminele carrières. In de aanpak werken we niet alleen samen met politie en justitie, maar ook met partners die mee kunnen helpen om jongeren op het rechte pad te krijgen en te houden.
De lerende, werkende en dynamische stad
Amersfoort is een levendige en economisch welvarende stad. Onze stad heeft een goede arbeidsmarkt, veel onderwijsvoorzieningen, veel culturele activiteiten, ruime sportmogelijkheden en allerhande detailhandel. Dat maakt onze stad tot een prettige plek om te wonen, werken en recreëren.
In de komende jaren willen we onze stad nog beter op de kaart zetten op het gebied van economie, onderwijs, cultuur, evenementen en sport. Op het gebied van economische ontwikkeling werken we samen met onderwijs en bedrijfsleven aan een goed vestigingsklimaat, onder andere door een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook willen we met het bedrijfsleven aan de slag met de ontwikkeling van de circulaire economie en smart-city oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor werken we ook samen binnen het verband van de Economic Board Utrecht.
We gaan aan de slag om de cultuur- en sportvoorzieningen in Amersfoort te versterken. Dat doen we in de verwachting dat het gebruik van die voorzieningen minstens zo sterk groeit. We leggen nadruk op meer samenwerking binnen het culturele veld. Daarom kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheid voor een serviceorganisatie voor evenementen. Op het gebied van sport stimuleren we efficiënter gebruik van sportvoorzieningen en meer samenwerking tussen sportverenigingen en andere gebruikers van sportvoorzieningen. Daarbij willen we een verbindende rol spelen.