Begroting 2019

Risico's en weerstandsvermogen

 

Risico’s en weerstandsvermogen

De belangrijkste financiële risico’s die we lopen, hebben betrekking op de grondexploitatie en het sociaal domein. Voor een top tien van de belangrijkste risico’s verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Op basis van de geïnventariseerde risico’s is er een weerstandscapaciteit nodig van afgerond € 37,7 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat sinds de begroting 2016-2019 uit de Saldireserve plus de reserve sociaal domein. De saldireserve bedraagt ultimo 2019 € 65,1 miljoen en de reserve sociaal domein bedraagt (na de geraamde onttrekkingen in 2019) ultimo 2019 € 12,4 miljoen. De weerstandsratio komt daarmee op 2,1 wat ruimschoots boven de door uw raad gestelde norm van 1 ligt.
De belangrijkste oorzaak van de daling van de weerstandsratio tussen jaarrekening 2017 en begroting 2019 is de afname van de totale beschikbare weerstandscapaciteit die voornamelijk veroorzaakt wordt door een afname van de reserve sociaal domein.