Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Inleiding

Amersfoort is een levendige en economisch welvarende stad. Onze stad heeft een grote arbeidsmarkt, een breed aanbod van onderwijsvoorzieningen, cultuur, detailhandel, horeca, aansprekende evenementen en een gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen. Dit geeft veel mogelijkheden voor werk, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning.
Economische vitaliteit
De economische structuur is de afgelopen jaren verbeterd. Nieuwe bedrijven hebben geleid tot nieuwe werkgelegenheid. De gemeente probeert een goede faciliterende rol te spelen om bedrijven zich hier te laten vestigen. Daarnaast werken we hard aan een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt met nadruk op MBO-niveau. Investeren in een goede aansluiting leidt tot meer kansen voor jeugd op werk en draagt bij aan het behalen van maatschappelijke opgaven op het gebied van energietransitie, circulaire economie en zorg. Naast behoud van bestaande werkgelegenheid investeren we in de acquisitie van nieuwe werkgelegenheid. In regionaal verband en met de Economic Board Utrecht werken we aan de uitvoering van de economische agenda. We zoeken daarbij voortdurend naar nationale en Europese subsidies.
Smart city en datagestuurd werken
De versnellende technologische ontwikkeling is een sterk drijvende kracht in maatschappelijke en economische veranderingen. De mogelijkheden om stedelijke dynamiek in big data vast te leggen groeien, waardoor voorspellende analyses realiteit zijn geworden. Daarvoor werken we nauw samen met maatschappelijke partijen en economische partners. Het is wel nodig met elkaar in discussie te gaan over waar Smart City onze publieke waarden raakt en om waar mogelijk de golf aan technische mogelijkheden in goede banen te leiden.
Evenementen
De voorzieningen die onze stad rijk is houden we zoveel mogelijk in stand en waar mogelijk breiden we die uit. Vooral op het gebied van cultuur, sport en evenementen zien we een rol voor de gemeente. We bevorderen deelname van inwoners aan cultuur- en sportactiviteiten. Ook geven we ruimte voor maatschappelijke initiatieven en talentontwikkeling. Vanuit het oogpunt van maatschappelijke kosten en baten benutten we kansen op samenwerking en efficiënte bezetting van faciliteiten.
Cultuur
In de komende tijd werken we aan de uitvoering van de cultuurvisie die vorig jaar is vastgesteld. Dat betekent dat we het stelsel van basisinstellingen versterken en laten meegroeien met de stad. Een sterke culturele sector is gebaat bij een gezonde financiële positie. Bij de investeringen in cultuur houden we rekening met de behoeften in de stad. We vragen instellingen om hun aanbod toe te snijden op de bevolkingssamenstelling. Ook willen we de cultuureducatie voor kinderen en de cultuurparticipatie bij jongeren en ouderen extra versterken.
Historisch besef
Onze stad is rijk aan monumenten en historie. We beheren en verbeteren waardevolle monumenten, gebouwen en bodemvondsten zodat die behouden blijven voor het publiek en voor verder onderzoek. Ook zijn we zuinig op onze archieven van de stad en de regio en proberen die zo goed mogelijk digitaal te ontsluiten.
Sport
Sport moet toegankelijk zijn voor alle Amersfoorters, ongeacht leeftijd, beperking of portemonnee. Het kan bijdragen, ook preventief, aan een gezond en prettig leven en aan de bestrijding van welvaartsziekten en eenzaamheid. De buurtsportcoaches zijn van groot belang voor het stimuleren van sport en beweging bij groepen die dit nog onvoldoende doen. Zij doen dit bijvoorbeeld door sportclinics te geven, ondersteuning te bieden bij schoolsport, het organiseren van seniorensport in wijken en door mensen met een beperking toe te leiden naar de juiste sportvereniging/activiteit, zo veel mogelijk in goede samenspraak met de sportverenigingen. We werken aan een goede spreiding van sportvoorzieningen en willen zo veel mogelijk sport en waarde uit onze euro halen. Dat betekent dat sportaccommodaties optimaal gebruikt moeten worden: gezamenlijk door verenigingen en als voorziening voor de wijk waarmee de club zijn binding heeft.
Evenementen
Amersfoort staat bekend om zijn vele evenementen. We geven deze evenementen zoveel mogelijk ruimte. Daarbij kiezen we ervoor om het Amersfoortse talent en de typisch Amersfoortse evenementen te laten groeien. De evenementen willen we beter faciliteren middels een serviceorganisatie, die organisatoren ondersteunt bij de opzet en uitvoering van evenementen binnen duurzame kaders. Daarbij hebben we oog voor de impact die evenementen hebben op hun omgeving. Grootschalige evenementen van buiten worden door het college getoetst op de meerwaarde die zij kunnen hebben voor Amersfoort als stad. In dit kader zijn we gelukkig met de komst van de koning naar Amersfoort op Koningsdag. Dat is niet alleen belangrijk voor veel inwoners uit onze stad en regio, maar draagt ook bij aan de nationale zichtbaarheid van onze mooie stad.