Begroting 2019

2. Inclusieve en veilige stad

Inleiding

Amersfoort wil een inclusieve en veilige stad zijn. Daar moeten we aan blijven werken. De diversiteit in de samenleving, de vele sociale netwerken en de zorg voor elkaar moeten we koesteren. We nemen stelling tegen alle vormen van discriminatie en blijven werken aan een stedelijke samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Waarin iedereen een plek heeft. Afkomst, geloofsovertuiging, geaardheid of sociaal-economische positie mogen niet verhinderen dat mensen in onze samenleving meedoen. Daar blijven we ons hard voor maken.
Arbeidsparticipatie
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen maatschappelijk actief zijn, bij voorkeur via betaald werk. Mensen die dat niet op eigen kracht lukt, helpen we daarbij. We houden aandacht voor de inkomenspositie van mensen, vooral bij de kleinste inkomens. We bieden faciliteiten om armoede zoveel mogelijk te bestrijden, vooral voor kinderen.
Zorg en ondersteuning
Mensen die basiszorg nodig hebben en het niet zelf kunnen organiseren, bieden we zo toegankelijk mogelijk de noodzakelijke ondersteuning. Dat geldt ook voor mensen die specialistische zorg en ondersteuning nodig hebben. Hulp en ondersteuning moet terecht komen bij de inwoner die het nodig heeft. Wij ontwikkelen daarom beleid dat erop gericht is om rechtmatige en doelmatige besteding van zorg- en uitkeringsbudgetten te realiseren.  
Transformatie en innovatie
We hebben veel aandacht voor preventie en het vroegtijdig signaleren van problemen, ook om zoveel mogelijk de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning te voorkomen. In de komende tijd versterken we de onderlinge samenwerking tussen gemeente, wijkteams en verwijzers (leerkrachten, huisartsen, welzijnswerkers, verenigingen). Samen met de verschillende partijen werken we aan meerjarige afspraken die bijdragen aan betere samenwerking. Dat moet leiden tot betaalbare zorg voor mensen die het nodig hebben. Daarnaast leidt het tot betere preventie, minder zorgkosten en betere zorg voor de cliënt. We zetten ook in op verdere versterking van de sociale basisinfrastructuur. We continueren de mogelijkheden voor bewonersinitiatieven en right to challenge.
Jeugd
We leggen veel nadruk op de ontwikkeling van de jeugd, vooral jeugd die extra aandacht nodig heeft. We willen gelijke kansen voor alle jeugd. Om sociale problemen, achterstanden en schooluitval bij kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren bieden we zorg en ondersteuning in hun leefwereld: school, sportvereniging, buurt, etc. Jongerenwerkers spelen een belangrijke rol in het stimuleren van jongeren om eigen initiatieven en ontmoetingen te organiseren.
Gezondheid
We intensiveren de aandacht voor de gezondheid van Amersfoorters. We willen focussen op een buurtgerichte aanpak om de verschillen in gezonde levensjaren tussen groepen en wijken terug te dringen. Hierbij geven we met name aandacht aan de gezondheidsverschillen die worden veroorzaakt door overgewicht, beweging, rookgedrag, eenzaamheid en gezondheidsvaardigheden.
Zorgkosten
Om de stijging van kosten voor zorg en ondersteuning beheersbaar te maken zetten we de komende jaren transformatie en innovatie voort. Hiermee ramen we een besparing van € 0,5 miljoen in 2020 oplopend tot € 2 miljoen structureel vanaf 2021. We handhaven het voorzieningenniveau en de toegang tot zorg en ondersteuning op het huidige niveau. Daarnaast laten we een extern onderzoek verrichten naar scenario’s om ook de kostenstijgingen als gevolg van nieuw rijksbeleid en CPB-prognoses structureel beheersbaar te maken. Uit dit onderzoek moet blijken of het mogelijk is een bedrag van 2 tot 5 miljoen op te vangen.
Veiligheid
We werken aan een veilige samenleving. Ook hier is preventie een sleutelwoord: persoonsgerichte aanpak bij beginnende overlast, nazorg voor ex-gedetineerden en voorkomen van radicalisering. In de praktijk zien we steeds meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen het sociaal domein en het veiligheidsbeleid.
Daarnaast werken we met politie en Openbaar ministerie samen om ondermijning tegen te gaan. Dat betekent dat we willen voorkomen dat de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Dat vraagt om een doortastende en vasthoudende aanpak.