Begroting 2019

Subsidies

Subsidies

De gemeente Amersfoort heeft een structurele subsidierelatie met ongeveer 50 instellingen en verleent daarnaast zo’n 400 incidentele subsidies per jaar. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening 2015 (ASV) en de nadere subsidieregelingen.

Subsidiestaat structurele subsidies
Structurele subsidies worden verstrekt op basis van de in de gemeentebegroting opgenomen programma’s. Onderstaand een overzicht van de geraamde omvang van deze subsidies voor 2019:

Tabel: PS.01: Maximale structurele subsidie

Naam instelling

Begroting 2019

Programma 2.1 Sociaal Domein

Anonieme Alcoholisten

1,7

Cliëntenraad Wsw

4,5

Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats

6,7

Speeltuinvereniging Vriendenkring

7,7

Speeltuinvereniging Rivierenwijk

8,2

Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier

8,3

Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier

8,7

GSVA

9,1

LFB

9,6

Cliëntenraad Werk en Inkomen

21,5

Stichting Facilitering Pact Sam-Sam

21,7

Stichting Scouting Platform Amersfoort

25,8

Stichting Prago

27,0

Speel-O-theek Eemland

28,3

SRO

33,9

Slachtofferhulp Nederland

36,7

Stichting Timon

45,5

Stichting Gezamenlijke Sociale Banken Amersfoort

46,4

Stichting Cliënten Contact Eemland

63,7

Amfors (straatadvocaat)

65,6

Voedsel Focus Amersfoort

82,6

Art. 1 Midden Nederland

114,9

Stadsboerderij de Vosheuvel

131,7

Beweging 3.0

145,9

SRO: Natuurboerderij De Brinkhorst

158,1

GGZ Centraal

188,8

Stichting Leergeld Amersfoort

242,5

Leger des Heils

245,6

Amfors (re-integratie)

347,3

Jeugdcultuur- /jeugdsportfonds Utrecht

617,7

Stadsring 51

1.994,2

Stichting Arkin

2.164,3

Stichting Kwintes

4.328,6

Stichting Wijkteams

12.503,7

RWA (WSW) (Rijkssubsidie)

17.214,5

Programma 3.1 Economie

Stichting Toeristische Informatieverstrekking Amersfoort

255,3

Programma 3.2 Onderwijs en Jeugd

Scholen in de Kunst

12,7

Stichting Wijkteams

238,2

SRO Amersfoort (gymlokalen en leerlingenvervoer)

276,9

Programma 3.3 Sport

ASF

5,6

SRO Amersfoort *

6.600,0

Programma 3.4 Cultuur

Stichting Sint Nicolaas in Vathorst

1,1

Oranjevereniging Hooglanderveen

1,2

Stichting Oranjecomité Hoogland

1,4

Regionale Omroepvereniging De Golfbreker

9,7

Amersfoortse Oranje Vereniging

10,4

Amersfoortse Contact Commissie

10,8

Stichting Mediagroep Eemland, Vallei en Amersfoort

88,8

Holland Opera

108,9

Stichting Evenementen & Congressen

191,9

Stichting Cultureel Podium De Kelder

510,7

Theater Film Cafe De Lieve Vrouw

719,4

Amersfoort in C

2.546,8

Flint theater evenementen en congressen

2.667,1

Scholen in de Kunst

3.783,0

De Bibliotheek Eemland

3.999,9

Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

3,6

Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.

Subsidieregeling #indebuurt van ca. 8,26 miljoen is niet in dit overzicht opgenomen omdat deze voor 3 jaar incidenteel wordt toegekend aan de instelling InDeBuurt033.

Voor de vrouwenopvang ontvangt Gemeente Amersfoort als centrumgemeente alle middelen voor de uitvoering van de opvang & aanpak huiselijk geweld. Omdat de samenstelling van de centrumregio verandert, heeft dit (mogelijk) consequenties voor de hoogte van hierboven genoemde subsidies.
*Inclusief kostprijsdekkende huur sportcomplex Amerena