Begroting 2019

Werken aan resultaat

We werken steeds meer opgavegericht, integraal en samen met de stad. Daarbij willen we zoveel mogelijk resultaat bereiken. Werken aan resultaat vraagt om een reële en selectieve opstelling. Met alle energie die we hebben pakken we onze prioriteiten aan. Duidelijke prioritering draagt bij aan meer snelheid bij beleid en uitvoering, betere participatieprocessen en betere resultaten.
Met zaken die prioriteit hebben, gaan we samen met de stad aan de slag. We hebben de hoofdlijnen van onze ambities geschetst, maar de details van onze aanpak moeten we met elkaar uitwerken. Dat doen we stap voor stap. Nog niet alle ambities die in het coalitieakkoord zijn opgenomen, zijn vertaald in de begroting. Bij de kadernota 2020-2023 zullen we een integraal voorstel doen over de invulling van de ambities en de middelen die daarvoor nodig zijn. Actuele ontwikkelingen in de uitvoering van taken of in het landelijke financiële en economische beleid nemen we hierbij mee.

Regelmatig zullen belangen tegengesteld zijn. We zullen ongetwijfeld moeilijke besluiten moeten nemen, nadat we zorgvuldige afwegingen hebben gemaakt. Dan is het zaak om open en transparant te zijn over de argumenten en de weging van belangen.

We geven hier de waarden aan die het college in de komende periode centraal stelt bij het besturen van onze stad:

  • Vertrouwen en transparantie. We werken aan een zo groot mogelijk (wederzijds) vertrouwen tussen gemeentebestuur en inwoners. Alleen als we vertrouwen hebben in elkaar, kunnen we tot een open dialoog en zorgvuldige besluiten komen. Het opbouwen van vertrouwen begint bij onszelf. We willen een gemeentebestuur zijn dat in gesprek gaat met inwoners over onderwerpen die hen aangaan. Vertrouwen wordt gevoed door helderheid en openheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ontsluiten van gemeentelijke informatie en om communicatie over bestuurlijke dilemma’s, integrale afwegingen en besluiten.
  • Dichtbij en aanspreekbaar. Vertrouwen wordt opgebouwd in persoonlijke contacten, door interesse te hebben, door te luisteren, door te weten wat er leeft en wat inwoners nodig hebben, en vaak ook door eerlijk en duidelijk te zijn. Dat betekent dat het gemeentebestuur vaak in buurten, wijken en bij bedrijven en instellingen aanwezig en aanspreekbaar is.
  • Samenwerken en loslaten. De gemeente is onderdeel van de samenleving waarin we met alle partijen werken aan een mooie stad. Samenwerken vraagt wel om helderheid over verwachtingen en goede spelregels. Besturen is ook de kunst van het loslaten; vertrouwen hebben dat anderen iets net zo goed of misschien beter kunnen. Zowel bij samenwerken als loslaten zijn we waakzaam dat de belangen van inwoners die niet participeren ook geborgd zijn.