Begroting 2019

Verbonden partijen

Inleiding

Portefeuillehouders

Wethouder Willem-Jan Stegeman            


E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl      
Verantwoordelijk voor:

Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen
en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Portefeuillehouders

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

- Definitie die wij hanteren voor verbonden partijen;
- Visie op en beleid ten aanzien van verbonden partijen;
- Onze inzet jegens verbonden partijen;

- Sturing en control op verbonden partijen.
Daarna volgt een overzicht met gegevens per verbonden partij.

Definitie verbonden partijen

Wij spreken van een verbonden partij daar waar het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met deze definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en Verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen.
Van een financieel belang is sprake als:

 • een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat;
 • de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft, als bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen niet onder de definitie van een verbonden partij. Dat geldt ook voor leningen en garantstellingen.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een portefeuillehouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Visie en beleid

De visie en het beleid met betrekking tot verbonden partijen is opgenomen in de Nota externe Partijen. Deze Nota is/wordt in het najaar van 2018 aan u voorgelegd.
De Nota Externe Partijen heeft een bredere scope dan alleen de verbonden partijen volgens de definitie van het BBV. Deze gaat ook over partijen waarbij niet formeel bestuurlijk sprake is van een verbonden partij, maar waarmee wel substantiële financiële relaties zijn aangegaan in de vorm van bv. subsidies of inkoopcontracten. De nota gaat over de sturing door en informatievoorziening aan de Gemeenteraad.
Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een publieke taak uit te voeren. Het uitgangspunt blijft gelijk ongeacht of het college ervoor kiest om taken binnen de interne ambtelijke organisatie of bij verbonden partijen te beleggen: de gemeentelijke begrotingsdoelstellingen moeten met minimale risico’s zo efficiënt en effectief mogelijk worden gerealiseerd.
De gemeente Amersfoort past de regiewerkwijze toe. Uitgangspunt hierbij is: resultaatgerichte samenwerking in vertrouwen.

Daarbij hanteren we in principe de volgende uitgangspunten:

• De gemeente Amersfoort gaat uit van het benutten van de eigen kracht, energie en creativiteit van burgers, bedrijven en instellingen: uitbesteden tenzij.. ;
• Wij ontwikkelen beleid op hoofdlijnen. De uitvoering van beleid (hoe-vraag) wordt zo veel mogelijk belegd bij externe samenwerkingspartners;

• Wij houden alleen een financieel of bestuurlijk belang in externe partijen als dit noodzakelijk dan wel een wettelijke verplichting is voor de realisering van onze (beleids)doelen.

Onze inzet

Als aandeelhouder en deelnemer vervullen we een actieve rol. We voeren periodiek overleg met verbonden partijen over de ontwikkeling van de verbonden partij. De frequentie stemmen we af op het belang van de gemeente bij de verbonden partij. We werken aan een stabiele bedrijfseconomische ontwikkeling van de verbonden partijen op een dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen en belangen zo goed mogelijk zijn geborgd. Bevordering van de good governance van de verbonden partijen en toetsing van de marktconformiteit zijn onderdeel van onze inzet. Met good governance bedoelen we dat het bestuur en het toezicht gezamenlijk borgen dat de organisatiedoelstellingen van een verbonden partij in voldoende mate bijdragen aan de publieke doelen en risico's beheerst worden.

Sturing en control verbonden partijen

Met de sturing op verbonden partijen wil de gemeente bereiken dat de verbonden partij de overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Verbonden partijen voeren vaak taken uit met een maatschappelijk en politiek belang. Het deelnemen in verbonden partijen levert gemeenten naast voordelen echter ook financiële en bestuurlijke risico’s op. Om de voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is het belangrijk om als gemeente voldoende aandacht te hebben voor sturing op de verbonden partijen.

Wij voeren een financial audit uit voor  verbonden partijen en (grotere) gesubsidieerde instellingen. De audit richt zich op de kosteneffectiviteit van gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen. Het uitvoeren van deze financial audit leidt tot een rapportage per organisatie waarin op overzichtelijke wijze wordt gerapporteerd hoe de instelling scoort op verschillende ijkpunten. Deze ijkpunten zijn gericht op financiële kengetallen, kwaliteit van bedrijfsvoering, kwaliteit van dienstverlening en risico’s. Met de uitkomsten van de audit is een gefundeerde inschatting te maken van het risicoprofiel van een organisatie. In 2017 is een pilot uitgevoerd met enkele instellingen. In 2018 is deze pilot verbreed. De uitkomsten bespreken we met de Auditcommissie van de gemeenteraad om gezamenlijk te komen tot een gericht normenkader voor het auditen van alle verbonden partijen en (grotere) gesubsidieerde instellingen.

Overzicht van de verbonden partijen

De lijst van verbonden partijen is onderverdeeld in:

 • gemeenschappelijke regelingen;
 • vennootschappen en coöperaties;

Per verbonden partij geven we de volgende gegevens weer:

 • naam en vestigingsplaats;
 • programma;
 • rechtsvorm;
 • openbaar belang: het openbaar belang dat gediend wordt door de verbonden partij. In welke mate draagt de verbonden partij bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen;
 • gemeentelijk belang: het verwachte gemeentelijk belang in de organisatie per 1/1/’19 en per 31/12/’19;
 • omvang eigen vermogen 2019: de verwachte omvang van het eigen vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2019;
 • omvang vreemd vermogen 2019: de verwachte omvang van het vreemd vermogen inclusief voorzieningen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2018;
 • resultaat 2019: de begrote omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in 2019.
 • Bijzonderheden/actualiteiten
 • Risico's

Conform BBV wordt het begrote resultaat en de begrote vermogenspositie voor het jaar 2019 gevraagd. Deze gegevens zijn (nog) niet beschikbaar voor alle verbonden partijen. Voor zover niet beschikbaar nemen we eerder gerealiseerde of begrote resultaten en vermogensposities op.