Begroting 2019

Toelichting Reserves en Voorzieningen

Toelichting op reserves en voorziening

A. Reserves ter afdekking van risico’s

Saldireserve

Het doel is het fungeren als ‘buffer’ voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als ‘overloop’ voor overschotten van de begroting en enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te kunnen dekken.

Bedrijfsvoeringreserve

Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie ( exclusief afdeling CBA). Het kan gaan om kosten als gevolg van ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling en opvang van piekbelasting. Het kan hier ook gaan om frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen, alsmede om kosten voor de doorontwikkeling van de organisatie bijvoorbeeld als gevolg van strategische personeelsplanning naar de toekomst.

Bedrijfsvoeringsreserve Crematorium en begraafplaatsen Amersfoort (CBA)

Deze reserve is ingesteld voor de dekking van eventuele verliezen en of overschotten op de exploitatie van het CBA. De reserve fungeert, conform de Nota ijkpunten financiële positie, als bedrijfsreserve voor het CBA.

Reserve calamiteiten budgetsubsidiëring

Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling (buiten het sociaal domein) bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen. Jaarlijks wordt circa 1% van het te ontvangen subsidiebedrag in de reserve gestort.

Reserve Participatiebudget

De middelen in de reserve Participatiebudget worden in het kader van de continuering van het re-integratiebeleid 2015 in het licht van de implementatie aangewend om de budgetten voor re-integratie de eerste jaren te handhaven op begrotingsniveau (17 februari 2015: nr. 4873002).

Reserve rekening van baten en lasten

Bij deze reserve wordt de jaarmutatie exclusief Sociaal Domein geboekt.

B. Reserves i.v.m. meerjarig beleid

Reserve Wijkse voorzieningen Vathorst

Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst. Met de gereserveerde bedragen moeten de voorziene faseringskosten worden opgevangen.

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)

Deze reserve is één van de (financiële) instrumenten die wordt ingezet voor het realiseren van gebiedsontwikkeling. Via deze reserve kunnen voordelen in de sfeer van grondexploitaties opzij worden gezet om daaruit later kosten te dekken die niet via exploitaties kunnen worden goedgemaakt, een en ander in zoverre passend binnen de door de Raad vast te stellen ruimtelijke financieringsagenda. Uit deze reserve worden onder andere de planontwikkelingskosten van initiële projecten gedekt (welke vanuit de BBV-regelgeving niet in grondexploitaties of investeringskredieten opgenomen mogen worden). Voor de verdere toelichting op deze reserve zie de toelichting bij de paragraaf Grondbeleid.

Reserve Maatschappelijke opvang

De reserve maatschappelijke opvang wordt gevoed door eventuele jaarlijkse overschotten op het budget maatschappelijke opvang en wordt ingezet voor de realisatie van (fysieke) voorzieningen voor de maatschappelijke opvang. De reserve wordt beschikbaar gehouden voor het realiseren van het nieuwe beleidskader en het oplossen van de knelpunten binnen de opvang. In 2018 en 2019 maken we extra kosten voor het openhouden van de opvanglocatie Amergaarde. Op basis van een raadsbesluit worden de extra lasten onttrokken uit deze reserve.

Reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

Deze reserve is bij de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 door de raad ingesteld. De reserve vergroot de flexibiliteit van de projecten over de jaargrenzen heen en helpt om de beschikbaarheid van budget voor de doelstellingen van Amersfoort-Vernieuwt te garanderen.

Reserve Sociale Woningbouw

Het doel van deze reserve is het realiseren van de opgave voor sociale woningbouw van de gemeente Amersfoort te realiseren.

Reserve Sociaal Domein

Deze reserve dient ter dekking van risico’s in het sociaal domein, ter dekking van lasten inzake het financieel vangnet (aanvulling op het minimabeleid), ter dekking van betalingen aan de Stichting sociaal fonds, ter voorkoming van wachtlijsten en voor innovatie.

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Specifieke Beleidsreserve

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van middelen voor geraamde incidentele begrotingssaldi en voor (incidentele) beleidsprioriteiten die specifiek door de raad zijn benoemd.

Reserve stedelijke voorzieningen (RSV)

De in deze reserve aanwezige middelen worden de komende jaren ingezet binnen de huidige meerjarenbegroting.

Reserve knooppunt Hoevelaken

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van co-financiering Planstudie Hoevelaken t.b.v. Amersfoortse wensen (€ 10 miljoen). De dekking komt voor de helft uit de verhoging van de OZB in de periode van 2014 t/m 2030 en voor de andere helft uit bezuinigingen en incidentele meevallers.

Reserve verkoop gerestaureerde woningen

De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg.

Reserve Armandomuseum

Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de collectie van de Armando Stichting en de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.

Reserve binnenstedelijke ontwikkelingen

Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht.

Reserve verhoogde Asielinstroom

Via het gemeentefonds ontvangen we middelen om de opvang van statushouders te bekostigen. Onze verwachting is dat we de meeste kosten de komende jaren maken. De middelen die we nog niet besteed hebben, storten we daarom in de reserve verhoogde Asielinstroom.

Reserve evenementen

Bij de herstelbegroting 2015 is er een reserve voor evenementen ingesteld. Daarmee wordt het mogelijk om snel in te spelen op mogelijkheden eenmalig landelijk evenementen  naar Amersfoort te halen.

D. Egalisatiereserves

Reserve sport en bewegen

Deze reserve is nodig om de lasten die voortvloeien uit de oude 1/3 regeling sport te egaliseren en ter dekking van de nieuwe sportregeling “sport en bewegen”. Het deel “sport en bewegen” bestaat uit toegekende subsidies die, nadat ze verantwoord zijn, uitbetaald kunnen worden.

E. Financieel-technische reserves

Reserve uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing

Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren zullen ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing (ISV-3). Deze reserve is wenselijk vanwege het meerjarig karakter van de uitkeringen en van de betreffende kosten (die vaak moeilijk in de tijd zijn te plannen en vaak over de jaargrenzen heen lopen). De betreffende rijksuitkeringen zullen aan de reserve worden toegevoegd. De betreffende uitgaven zullen op de inhoudelijke programma’s worden verantwoord, met daar tegenover een even grote onttrekking aan deze reserve.

Reserve Banenplan

Deze reserve is gevormd voor de besteding van het  positieve liquidatiesaldo van Stichting Banenplan conform het goedgekeurde plan van aanpak door het College van Burgemeesters en Wethouders (zie collegebesluit 4664314). In de ASV is vastgelegd dat als er sprake is van een batig liquidatiesaldo bij ontbinding van een instelling, de instelling toestemming dient te vragen aan Burgemeester en Wethouders voor de bestemming van het saldo, voor zover dit mede is gevormd door subsidiegelden van de gemeente. Het budget is na goedkeuring door het College van de aanpak/besteding , door Stichting Banenplan, aan de gemeente ter beschikking gesteld.

Reserve Openbaar vervoer (RIS)

Doel van deze voorziening is het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van dat deel van de rijksbijdrage openbaar vervoer dat als vrije beheersruimte wordt aangewend. Vanaf 2006 is de Voorziening vervanging reizigersinformatiesysteem (RIS) hierin opgenomen.

Reserve VERDER

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

De incidentele overschotten vanuit de post ‘Budget renovatie Stadhuis’ worden gedurende 2017-2019 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein. Na de renovatie van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de dekking van de afschrijvingslasten.

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen algemeen

Bij de begroting 2016 is afgesproken om een 'gesloten systeem' te vormen voor (vervangings-) investeringen. De vrijval van kapitaallasten van (oude) investeringen kan daardoor ingezet worden als dekking voor nieuwe investeringen. In de jaarschijven 2016 en 2017 ramen we een vrijval van kapitaallasten waar nog geen concrete lasten tegenover staan. De reserve toekomstige vervangingsinvesteringen wordt hiermee gevormd, zodat we enige buffer hebben om de toename van vervangingsinvesteringen na 2019 te kunnen dekken.

Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

De subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de stad op de thema’s: energie, voedsel, mobiliteit, materialen en groen. Veel innovatieve projecten kennen een doorlooptijd die langer is dan 1 kalenderjaar. Door deze reserve in te stellen is het mogelijk geworden om projecten meerjarig te ondersteunen.

Reserve voorziening onderhoud

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk is. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar een nieuwe reserve ‘voorziening onderhoud’.
Het betreft hier de voormalige voorzieningen: onderhoud schoolgebouwen, onderhoud gebouwen brandweer, groot onderhoud CBA, onderhoud Stadhuisplein, onderhoud openbare ruimte en onderhoud de Dissel.

Reserve onderhoud monumentale panden

Bij de jaarrekening 2015 is besloten om de middelen opgebouwd uit verkopen van vastgoed te behouden voor het toekomstig onderhoud van de behouden vastgoed, waaronder monumentale panden.

Ombuigingsreserve

Het reserveren van financiële middelen ter dekking van overgangsmaatregelen en faseringskosten voor het realiseren van de bezuinigingstaakstelling. Een deel van de bezuinigingen is doorgevoerd; nieuwe bezuinigingen dienen nog te worden gerealiseerd. Het restant van de reserve wordt hiervoor ingezet.

Voorzieningen

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico’s en verplichtingen zijn afgedekt.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Groot onderhoud openbare ruimte

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte. De voorziening bestaat uit een viertal onderdelen, te weten: wegen, baggerwerken, groen- en speelvoorzieningen en openbare verlichting. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden.

Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.

Onderhoud MFA's

Deze voorziening bestaat uit de onderdelen onderhoud Icoon, De Laak, De Bron en Het Eemhuis.

Onderhoud de Dissel

Deze voorziening is ten behoeve van het groot onderhoud van de Dissel. Het saldo van deze voorziening bedraagt nu nog € 0, omdat deze middelen bij de jaarrekening 2014 in een reserve zijn gestort. Zodra er actueel onderhoudsplan is, zal deze voorziening weer gevuld worden.

Middelen Derden

Voorziening Groot onderhoud openbare ruimte Riolering

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud voor riolering. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor de het gemeentelijke rioleringsplan opgenomen investeringen.

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven, overeenkomstig de daarvoor in rekening gebrachte afkoopsommen meerjarig onderhoud door het Crematorium en de Begraafplaatsen Amersfoort.

Verplichtingen, Verliezen , Risico's

Pensioenen wethouders

Dit betreft een voorziening voor (latente) pensioenverplichtingen voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening.

Wachtgelden wethouders

Dit betreft een voorziening voor (latente) wachtgeldverplichtingen voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening.

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

Het doel van deze voorziening was het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van het onderhoud van de buitenkant van scholen, waarvan de onderhoudsplicht bij de gemeente lag.

 In 2018 valt het restant saldo vrij ten gunste van de exploitatie. De voorziening is opgeheven, omdat de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van de buitenkant van de scholen?

Voorziening bovenformatieven (SBG)

Doel van deze voorziening is het dekken van de kosten van boventallige medewerkers van het SBG. De kosten lopen door tot en met 2018.

Voorziening grondexploitatie Vathorst (PPS)

Gedurende de periode dat de vordering van OBV op de Gemeente in stand blijft wordt de voorziening gehandhaafd. De hoogte van de vordering van OBV is afgestemd met de hoogte van de voorziening.

Voorziening grondexploitatie Podium (PPS)

De Gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV als gevolg van eventuele negatieve uitkomsten van de grondexploitatie Podium.