Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Inleiding

Amersfoort groeit en verduurzaamt in hoog tempo. Naar verwachting telt onze stad in 2040 ruim 180.000 inwoners. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om toe te werken naar een CO2-neutrale stad in 2030. Verduurzaming en groei zijn brede opgaven die vragen om een samenhangende visie en aanpak. In dit hoofdstuk van de begroting hebben we de relevante beleidsterreinen bij elkaar gebracht en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Opgaven liggen op het gebied van duurzaam stedelijk beheer, onze zorgplicht voor de openbare ruimte, groenontwikkeling, klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Energietransitie, duurzame energiebronnen en afval
We werken toe naar een stad waarin geen aardgas meer wordt gebruikt. Dat is een enorme opgave die we stap voor stap zullen uitvoeren. In een routekaart werken we uit hoe en wanneer we in wijken aan de slag gaan, samen met gebiedspartners, gebouweigenaren en technische partners.
We werken verder aan de opwekking van energie op eigen bodem. Dat betekent dat we in elk geval ruimte bieden aan de plaatsing van zonnepanelen en windmolens op plekken die daarvoor eerder door de raad zijn aangewezen. We besteden ook aandacht aan vermindering van energieverbruik, bijvoorbeeld via isolatie en minder verpakkingen.
Afval zien we als grondstof voor nieuwe producten. Daarom zamelen we afval in op een manier die hergebruik gemakkelijk maak. Samen met het bedrijfsleven werken we aan de transitie naar een circulaire economie, bijvoorbeeld bij hergebruik van bouwmaterialen.

Woningbouw
De woningbouwopgave voor Amersfoort is groot. Omdat we nog maar een beperkte hoeveelheid uitbreidingsgebied hebben, zoeken we naar plekken voor het mogelijk maken van inbreiding. Transformatie van kantoorgebouwen naar wonen, hoogbouw en andere oplossingen voor mobiliteit en parkeren zullen we samen met marktpartijen in de komende tijd verder uitwerken. We werken aan woningbouw en een gemengde duurzame omgeving van wonen, werken en recreëren op plekken als de Wagenwerkplaats, de Kop van Isselt en De Hoef. Bij de bouw van woningen willen we dat rekening wordt gehouden met de samenstelling van de huidige en toekomstige bevolking; voor alle groepen moet plek zijn in de stad. Dat betekent dat we de woningmarkt niet geheel zijn gang laten gaan, maar vooral ook werken aan flinke uitbreiding in het sociale segment, woningen voor starters, seniorenwoningen en locaties voor wonen en zorg. Ook de kwaliteit van de wonen is van belang; woningen zijn duurzaam, er zijn voldoende voorzieningen en er is ruimte voor groen. Bij de ontwikkeling van woningbouw maken we afspraken met regiogemeenten.

Schone lucht en groene omgeving
We werken aan een stad met schone lucht. Daarom geven we schone mobiliteit prioriteit bij de verdere ontwikkeling van de stad. Ruimte voor fietsen, elektrisch vervoer, deelauto’s en schoon openbaar vervoer staan hoog op de beleidsagenda. In overleg met ondernemers en de distributiesector proberen we onze stadsdistributie schoner en efficiënter te maken, dus schoner vervoer en minder verkeersbewegingen, te beginnen in de binnenstad. Naast efficiëntere distributie werken we in zijn algemeenheid aan een autoluwe binnenstad.
Voor de komende periode zijn ook extra middelen gereserveerd voor het planten van bomen, want een groene stad draagt bij aan de leefbaarheid. Tevens zorgen we voor een klimaatbestendige inrichting van de stad.