Begroting 2019

4. Bestuur en dienstverlening

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 4.1 Bestuur en dienstverlening
Totaal lasten-17.130-15.764-17.276-16.447-16.396-16.439
Totaal baten9.3896.7617.0417.0777.0697.085
Totaal saldo-7.741-9.003-10.235-9.370-9.328-9.354
Toevoeging aan reserve000000
Onttrekking aan reserve000000
Saldo programma incl. reserves-7.741-9.003-10.235-9.370-9.328-9.354

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Extra kapitaallasten tbv audiovisuele hulpmiddelen raadzaal en verkiezingen 2018

-57

S

Indexering

-121

S

Middelen tbv het doorontwikkelen van de Griffie

-218

S

Budget tbv PC's raadsleden gemeenteraadsverkiezingen 2018

36

I

Personele consequenties

-89

47

S

Coalitieakkoord 2018-2022: Voor ondersteuning van het nieuwe college heeft er een uitbreiding van het gemeentelijk apparaat plaatsgevonden. Hiervoor is in het coalitieakkoord in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld.

-500

S

Aanvullend budget voor ondersteuning van het college

-90

S

Technische aanpassing: omdat de programmamanager economie bij de afdeling woon- en werkklimaat is ondergebracht drukken de kosten niet meer op het budget bestuur en dienstverlening.

-102

S

4.1.2 Communicatie en samenw. met de stad

Geen bijzonderheden.

4.1.3 Dienstverlening

Vanuit de Wbb is tijdelijk geld beschikbaar gesteld voor handhavingstaken op het gebied van bodemverontreiniging. Deze taken zijn bij de RUD belegd.

-280

I

Extra legesopbrengsten: de leges worden geacht kostendekkend te zijn. De verhoging van de kosten (voornamelijk verhoging van de overhead) worden doorberekend in de tarieven van de vergunningen.

334

S

Het organiseren van verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschappen en Europa. In 2018 waren de Gemeenteraadsverkiezingen.

-263

I

Personele consequenties

-115

S

4.1.4 Gebiedsgericht werken

Geen bijzonderheden.

9. Mutatie reserves

Geen bijzonderheden.