Begroting 2019

4. Bestuur en dienstverlening

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

Bestuur en regionale samenwerking

1. Stadsbestuur zijn dat verbindt, vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken.

1.1 In ons werk, zowel bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming als uitvoering, integraal rekening houden met de belangen en wensen van inwoners en organisaties in de stad.
1.2 Inwoners en organisaties in de stad informeren en consulteren over onderwerpen die hen raken.
1.3 Inwoners gelijkwaardig behandelen, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en maximaal ruimte geven aan diversiteit en integratie.

2. Samenwerking met regiogemeenten, de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, kennisinstellingen en bedrijfsleven om maatschappelijke doelen ten aanzien van duurzaamheid, woningbouw, economische ontwikkeling en bereikbaarheid te realiseren.

2.1 Actieve rol in de Regio Amersfoort, Utrecht Region en de  Economic Board Utrecht (EBU). Nauwe contacten aangaan en onderhouden met de provincie Utrecht, relevante kennisinstellingen en private partijen.
2.2 Het verwerven van (co-)financiering bij provincie, rijk en EU om stedelijke en regionale opgaven te realiseren.
2.3 Actieve deelname aan netwerkorganisaties, zoals de VNG en de G40.

Communicatie en samenwerking met de stad

1. Onze gemeentelijke communicatie is begrijpelijk voor zoveel mogelijk mensen.

1.1 We gaan in 2019 méér gebruik maken van beeld (tekeningen, foto's, filmpjes etc.) in onze communicatie.
1.2 We gaan met extra aandacht en inzet aan de slag met eenvoudige taal voor laaggeletterden.

2. We willen het bereik van de gemeentelijke communicatie vergroten.

2.1 We gaan de verschillende sociale media kanalen méér en actiever inzetten. Via Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en Youtube communiceren we gericht, laagdrempelig en persoonlijk met onze inwoners.  

3. Inwoners hebben meer en makkelijker invloed op de politieke besluitvorming.

3.1 We gaan meer gebruik maken van mogelijkheden e-participatie.
3.2 We verkennen met raad en bewoners overige wensen en ideeën om (de betrokkenheid bij) de lokale democratie te versterken.
3.3 We monitoren wat de consequenties zijn voor het participatiebeleid van de ervaringen die we opdoen bij specifieke uitwerkingen van het participatiebeleid (zoals het meer inzetten van de mogelijkheden voor e-participatie, het formuleren van een nieuw participatieproces voor ruimtelijke ontwikkelingen, zie Programma Omgevingswet of ervaringen met jongerenparticipatie).

4. Ideeën en wensen van betrokkenen en belanghebbenden bij opgaven en uitdagingen worden al in de verkenningsfase onderzocht.

4.1 We gaan door met Starten voor de start: bij nieuwe projecten of beleidstrajecten brengen we de belanghebbenden en betrokkenen in beeld en gaan met (enkelen van) hen in gesprek. Hoe kijken zij aan tegen de opgave en wat zien zij als hun rol in de aanpak? We doen dit in de verkenningsfase zodat we de opbrengst kunnen meenemen in de aanpak van het project of beleidstraject.

Dienstverlening

1. Iedere dag weer helpen we klanten snel, deskundig, vriendelijk en transparant tegen zo laag mogelijke kosten.

1.1 Dat doen we aan de balies van Burgerzaken (470 klanten per dag), aan de telefoon van het KCC (730 telefoontjes per dag via 14 033) en digitaal op www.amersfoort.nl, via webcare, e-mail en Whatsapp.

2. We zorgen ervoor dat ons digitale kanaal (de website en digitale producten) goed op orde is. Digitaal zaken doen met de gemeente wordt steeds eenvoudiger en gaat sneller. Echter: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. We willen klanten verleiden om digitaal zaken met ons te doen maar realiseren ons goed dat Amersfoorters soms liever persoonlijk contact hebben.

2.1 We gaan door met het verder verbeteren van onze digitale dienstverlening. Dat doen we door steeds méér producten en diensten digitaal aan te bieden en continu te werken aan het verder optimaliseren van onze website.
2.2 Ook verbeteren we bestaande digitale formulieren door ze simpeler, slimmer en uiteraard AVG-proof te maken.
2.3 In 2019 maken we keuzes in welke richting we onze digitale dienstverlening de komende jaren verder door willen doorontwikkelen.

3. We kennen onze klant. Daardoor zijn we in staat om gericht in te spelen op wat hij/zij wil, kan en nodig heeft.

3.1 We meten continu hoe onze klanten de dienstverlening waarderen: op de website, aan de balie, telefoon en op de digitale producten. 3.2 Ook maken we samen met onze klanten 'klantreizen': hierin bekijken we met echte klanten hoe de aanvraag van een product of dienst is verlopen. Klantfeedback helpt ons bij het verder verbeteren van de dienstverlening.

4. Het verder verbeteren van het proces 'afhandeling meldingen openbare ruimte'.

4.1 Uit onderzoek weten we dat de klantwaardering op het meldingenproces achterblijft. In 2019 gaan we dit proces verder verbeteren.

5. Het optimaliseren van de telefonische dienstverlening via 14033 op het KCC.

5.1 In 2019 gaan we door met het verbeteren van de telefonische dienstverlening op het KCC:

  • De bereikbaarheid is in 2018 sterk verbeterd, in 2019 werken we vooral aan het méér vragen direct afdoen op het KCC. Dus zonder dat daar een collega op een vakafdeling voor nodig is.
  • We willen minder terugbelnotities, dus dat méér collega's op vakafdelingen goed bereikbaar zijn voor vragen van klanten.
  • We gaan door met de 'terugbelafspraak'. Via de contactpagina op de gemeentelijke website kunnen klanten aangeven wanneer ze door ons gebeld willen worden en waarover. Bellers worden op die mogelijkheid gewezen als ze een tijdje ‘in de wacht’ staan bij drukte op het KCC.

6. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van persoonsgegevens in de Basis Registratie Persoonsgegevens.

6.1 De Basis Registratie Persoonsgegevens vormt de basis voor het leveren van producten en diensten aan de klant. Ook stellen wij gegevens beschikbaar aan landelijke afnemers en binnengemeentelijke afnemers voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken. 6.2 De kwaliteit van de registratie wordt jaarlijks getoetst aan de hand van de zelfevaluatie: zo controleren, verbeteren en borgen wij de kwaliteit van de BRP.

7. Het goed, tijdig en zorgvuldig afhandelen van klachten.

7.1 Als mensen niet tevreden zijn over het handelen van de gemeente of het wijkteam dan kunnen ze een klacht indienen. Deze worden opgepakt door de klachtencoördinator en doorgezet naar de betrokken afdeling.

Gebiedsgericht werken

1. Doelen t.a.v. gebiedsgericht werken: Een goede aansluiting van wat wij als gemeente in de stad doen bij de behoeften van onze inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers. We pakken vragen en opgaven op het juiste schaalniveau (gebied) op.

1.1 We werken aan een integrale aanpak van sociale, fysieke en veiligheidsopgaven in de verschillende gebieden, samen met onze inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers. Hierbij zijn we duidelijk zichtbaar in deze gebieden. We agenderen de vragen en opgaven die in deze gebieden belangrijk zijn en pakken deze slagvaardig op met onze partners.
1.2 Op basis van de vragen en opgaven stellen we plannen van aanpak op voor enkele gebieden en voeren de reeds vastgestelde plannen uit.
1.3 We maken de meerwaarde van gebiedsgericht werken inzichtelijk, komen met een voorstel om dit uit te breiden naar de gehele stad en brengen in beeld wat daarvoor nodig is.

2. Een grotere betrokkenheid bij de buurt, zodat bewoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving.

2.1 We stellen jaarlijks per gebied een buurtbudget ter beschikking, voor goede ideeën om de leefbaarheid te vergroten of de sociale cohesie te verbeteren.
2.2 Aanvullend op dit budget kent de gemeente een Subsidie Projecten #InDeBuurt. Deze is beschikbaar voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert de subsidieregeling uit.

Dienstverlening/vergunningen

1. Vergunningaanvragen worden kwalitatief  getoetst.

1.1 We toetsen vergunningaanvragen aan de geldende wettelijke en gemeentelijke kaders. Voor de activiteit bouwen passen we het vastgestelde bouwtoetsprotocol toe.

2. Vergunningen worden tijdig afgehandeld.

2.1 In 99,7% van alle vergunningaanvragen wordt binnen de wettelijke termijnen een besluit genomen.
Maximaal 0,3% wordt van rechtswege verleend. Dit zijn vergunningaanvragen die niet binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld.

3. Vergunningaanvragen voor extra energiezuinige bouw krijgen voorrang.

3.1 We behandelen vergunningaanvragen voor energiezuinige bouw met voorrang.

4. We prioriteren de toezichtinzet op basis van informatie en risico’s.

4.1 We leggen de prioriteiten en de keuzes die we daarin maken vast in het Uitvoeringsprogramma VTH 2019

5. We stimuleren en monitoren het verwijderen van asbestdaken.

5.1 Eigenaren van woningen en bedrijven zijn wettelijk verplicht om per 2024 hun asbestdak verwijderd te hebben. Samen met de provincie en RUD kijken we hoe we eigenaren kunnen stimuleren.

Gegevensbescherming

1. We zijn naar onze burgers en medewerkers transparant over de gegevens die we verwerken en staan voor de juistheid van de gegevens.

1.1 We vullen het register van verwerkingen aan (grondslagen) en houden het actueel;

1.2 We hebben een heldere en complete privacyverklaring;

1.3 We geven binnen de geldende termijnen uitvoering aan de rechten van betrokkenen waardoor we de betrokkene in de gelegenheid stellen onze gegevensverwerkingen in te zien, te controleren, te corrigeren of te verwijderen.

2. Het delen van persoonsgegevens met externen vindt alleen plaats met betrouwbare partners en binnen afgesproken kaders.

2.1 We stellen verwerkersovereenkomsten op met bijbehorende toetsingskaders en overeenkomsten met samenwerkende partijen waarmee we persoonsgegevens delen, waarin de condities helder geformuleerd zijn, zodat deze persoonsgegevens ook bij hen in goede handen zijn.