Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling
Totaal lasten-46.828-52.601-46.422-47.357-61.353-40.498
Totaal baten39.97140.55930.14034.01947.00930.162
Totaal saldo-6.857-12.041-16.282-13.338-14.344-10.336
Toevoeging aan reserve-845-440-96-96-96-96
Onttrekking aan reserve1.9521.6831.00095085050
Saldo programma incl. reserves-5.750-10.798-15.377-12.484-13.590-10.381

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

1.2.1 RO en Omgevingswet

Personele lasten:
Indexering personele lasten, waaronder:
- afdeling Projecten en Programma's
- afdeling Stad en Ontwikkeling


-45
-34


S
S

Kadernota 2018-2021:
7.2 Recreatieve ontwikkeling Vathorst Noord


-300


I

Coalitieakkoord 2018-2022:
29 Ontwikkeling Vathorst Noord/ Hammetje
31 Implementatie omgevingswet


-2.000
-500


I
I

Amersfoort Vernieuwt programma bijdrage woonrijp maken (dekking Reserve Sociale Woningbouw)

-900

I

Overhevelen uit de jaarrekening 2017: Visie Stadshart

-377

I

1.2.2 Grondexploitaties

In deze begroting zijn de getallen van de herziening grondexploitatie per 1-11-2017 opgenomen. Zie voor de verschillenverklaring "Herziening van de Grondexploitatie per 1 november 2017".

5.981

-6.246

I

De jaarschijven van de grondexploitaties Engweg 9 en Kavels over de Laak welke in 2018 zijn vastgesteld zijn toegevoegd in de begroting.

-614

828

I

1.2.3 Vastgoed

Beheerkosten te verkopen Vastgoed. Ondanks het extra geraamde bedrag € 152.000 uit het Coalitieakkoord 2018-2022 neemt het totaal budget voor de beheerkosten van het te verkopen vastgoed af t.o.v. 2018 van € 610.000 naar € 560.000.

50

0

S

Coalitieakkoord 2018-2022:
11.06 Lagere huurinkomsten verkoop panden
12.08 Ontwikkeling onderwijslocaties
26.02 Plankosten initiële projecten
26.03 Bomenonderhoud vastgoedlocaties-100
-1.000
-196


-153


I
I
I
I

Herziene begroting zwembaden in verband met opening nieuw zwembad Amerena en sluiting sportfondsenbad, zwembad Liendert en sporthal Schuilenburg.

-123

1.193

S

Overheveling van budget welzijnspanden vanuit Sociaal Domein, sociale basis infrastructuur naar vastgoed.

-178

S

Kadernota 2018-2021:
7.3 toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed

150

I

Voorziening onderhoud MFA's

-90

S

9. Mutatie reserves

Amersfoort Vernieuwt programma bijdrage woonrijp maken (dekking Reserve Sociale Woningbouw).

900

I

De jaarlijkse bijdrage aan de Amersfoort Vernieuwt coördinatie wordt gedekt uit de Reserve Ruimtelijke Investeringen. Deze dekking was nog niet in de begroting opgenomen.  

50

S

Dit betreft de jaarlijkse storting (€ 96.000) in de reserve voor het eigenaarsonderhoud van de brandweerkazernes. Voor onderhoudskosten 2019 is € 50.000 onttrekking geraamd.

-96

50

I