Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Doelen en activiteiten

Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingswet

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod.

1.1  We geven uitvoering aan Programma Stadshart, waaronder aanpak Stationsgebied, Wagenwerkplaats, Trapezium en De Nieuwe Stad.
1.2 We versterken de levendigheid, vitaliteit  en aantrekkelijkheid van de binnenstad, onder andere door de binnenstad autoluw te maken en de openbare ruimte te verbeteren.

2. Een voldoende en passend woningaanbod  met diversiteit in wijken.

2.1 We werken aan levensloopbestendige wijken en een inclusieve stad met voldoende woonruimte in de stad voor alle doelgroepen.
2.2 We passen de hoogbouwvisie toe als afwegingskader als middel voor intensivering van de woningbouw.

3. Een sterke identiteit van Amersfoort.

3.1 We stimuleren bij nieuwe ontwikkelingen hoogwaardige stedenbouw en architectuur.
3.2 We versterken de cultuurhistorie van Amersfoort en behouden onze monumenten.
3.3 We zetten ons in voor het behoud van beeldkwaliteit In bestaande gebieden.

4. Een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat.

4.1 We verbeteren de openbare ruimte zodat die aantrekkelijk is en voor iedereen toegankelijk met aandacht voor fietsers en voetgangers.
4.2 We verbeteren de groene ruimte met goede verbindingen van groen en water. Daarbij passen we onder andere klimaatadaptieve inrichtingen en groencompensatie toe (zie ook Stedelijk beheer en milieu, beleidsdoel 3.1).
4.3 We maken inzichtelijk welke waarden het groen heeft en maken dit inzichtelijk in de Groenstructuurkaart. Daarbij geven we onder andere aan welke kansen er zijn om de veerkracht voor klimaatveranderingen te vergroten en biodiversiteit te verhogen.

5. Een goede functiemenging van wonen, werken en voorzieningen.

5.1. We maken het vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers aantrekkelijk bij het (her)ontwikkelen van nieuwe gebieden, onder andere door een mix van functies en een groene omgeving.

6. Bij participatieprocessen rond ruimtelijke ontwikkelingen zijn rol en positie voor een ieder duidelijk en kan de raad goed zijn kaderstellende en controlerende rol uitoefenen.

6.1. We ontwikkelen samen met raad, initiatiefnemers en bewoners een nieuw participatieproces voor ruimtelijke ontwikkelingen dat vooruitloopt op de Omgevingswet (Omgevingswetproof).

7. In 2021 zijn wij goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.

7.1 We experimenteren met de Omgevingswet door pilots.
7.2 We starten met de voorbereidingen voor het maken van één Leefomgevingsverordening welke voor 2021 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.
7.3 We gaan verder met de voorbereiding van de interne organisatie voor de invoering van de Omgevingswet, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dienstverlening en Strategische Personeelsplanning (SPP).
7.4 Met de ketenpartners (zoals Veiligheidsregio, GGD, RUD, Waterschap en Provincie) maken we nieuwe afspraken over samenwerking.

8. In 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld.

8.1 We starten met de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie.

9. Een goede overgang van stad naar buitengebied.

9.1 We stellen, voor de zones rondom de stad Kernrandzones op, om de ontwikkelingen die daar spelen te kunnen sturen.

10. We betrekken de ruimtelijke impact van de energietransitie bij de inrichting van onze stad.

10.1 We werken in bestaande gebieden aan energietransitie en bewaken daarbij de balans tussen inpassing en beeldkwaliteit.
10.2 Bij nieuwe (gebieds)ontwikkelingen zoeken we ruimte voor het gebruik van duurzame energiebronnen.
10.3. We streven bij ruimtelijke ontwikkelingen naar optimale toepassing van de principes van circulaire economie.
10.4. We integreren het ruimtelijk beslag van de energietransitie in nieuwe bestemmingsplannen.

Grondexploitaties

1. We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat.

1.1 Wij gaan samen met corporaties en marktpartijen de grote (sociale) woningbouwopgave realiseren en energie neutrale woningbouw stimuleren;
1.2 Wij streven vanuit de maatwerkgedachte naar samenwerkings- en exploitatiemodellen die passen bij de beoogde ontwikkelingen;
1.3 Wij zetten programmamanagement in voor de werklocaties. Als gevolg hiervan zal integraler kunnen worden gewerkt en is er sprake van een betere coördinatie op de gemeentelijke inzet;
1.4 Wij gaan in 2019 de Nota Grondbeleid actualiseren.

2. Wij zoeken bij gebiedsontwikkeling naar (maatschappelijke) waardecreatie: naar meer en andere ontwikkelingsvormen voor gebieden, die - vroeg of laat - rendement opbrengen.

2.1 We hebben aandacht voor  (maatschappelijke) meerwaarde bij aanbestedingen.

3. Wij hebben een goed beeld van de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze grondexploitaties, beheersen de risico’s en stappen in projecten op het moment dat er ontwikkelingskansen zijn.

3.1 Wij zetten in op een optimale toepassing van onze duurzaamheidsambities bij (nieuwe) ontwikkelingen;
3.2 Bij projecten houden we risico-inventarisaties om risico's goed in beeld te krijgen en mogelijke beheersmaatregelen te nemen.

Vastgoed

1. Wij willen met ons gemeentelijk vastgoed bijdragen aan de ambitie in 2030 CO2-neutraal te zijn.

1.1 Wij stellen een routekaart op voor de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed;
1.2 Wij hanteren duurzame meerjarenonderhoudsplannen waarin duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast in het regulier onderhoud;
1.3 Wij stimuleren duurzaamheidsinitiatieven van huurders of bewonerscoöperaties, bijvoorbeeld door het dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen;
1.4 Wij benutten natuurlijke momenten, zoals nieuwbouw of renovatie, om (extra) duurzaamheidsinvesteringen voor te stellen.

2. Wij bieden toegevoegde waarde met ons vastgoed voor de stad.

2.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt ingezet bij het geven van het goede voorbeeld op diverse beleidsthema’s, zoals duurzaamheid, toegankelijkheid;
2.2 We onderzoeken bij het leegkomen van gemeentelijk vastgoed of dit, voor zover passend binnen bestaand beleid, geschikt is voor een woonfunctie.
2.3 Wij stimuleren het openstellen van leegstaand vastgoed voor tijdelijk gebruik, waarbij per object bepaald wordt welk tijdelijk gebruik het beste past;
2.4 Wij investeren in duurzame relaties met de gebruikers van het maatschappelijk vastgoed, waarbij veiligheid, gezondheid en klanttevredenheid kernbegrippen zijn. Uiteraard gaan we uit van een transparante verdeling van verantwoordelijkheden;
2.5 Wij zorgen ervoor dat het cultureel erfgoed in gemeentelijk eigendom er mooi bij staat.

3. Wij willen dat het gemeentelijk vastgoed integraal toegankelijk is.

3.1 Wij investeren in het verbeteren van de toegankelijkheid van 43 gemeentelijke, openbare gebouwen;
3.2 Bij nieuwbouw en renovatie wordt het moment benut om een optimaal toegankelijk gebouw te realiseren.
3.3 Wij stimuleren huurders/gebruikers van ons gemeentelijk vastgoed om haar inrichting en faciliteiten toegankelijker te maken.