Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 3.1 Economie
Totaal lasten-4.066-3.902-4.474-4.376-4.397-4.396
Totaal baten508507515515515515
Totaal saldo-3.558-3.395-3.959-3.861-3.882-3.881
Toevoeging aan reserve-569-250-50-50-50-50
Onttrekking aan reserve882500000
Saldo programma incl. reserves-4.039-3.395-4.009-3.911-3.932-3.931

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

3.1.1 Economie, Smart City, Citymarketing, Circulaire economie

Apparaatskosten toerekening

-128

S

Budget ten behoeve van de EBU over van Evenementen

-400

I

Indexering budgetten

-54

8

S

3.1.2 Werklocaties

Geen bijzonderheden.

9. Mutatie reserves

Overheveling mutaties reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling naar hoofdstuk 1.1.2. Duurzaamheid

200

-250

I