Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Koesteren van het huidige bedrijfsleven en aantrekken van nieuwe bedrijven om de werkgelegenheid te behouden en versterken.

1.1 Organisatie van rode loper dagen, ambassadeurs- en andere bijeenkomsten voor (nieuwe) bedrijven.
1.2 Actieve dienstverlening aan ondernemers via de accountmanagers van het Amersfoort Business Team.
1.3 Regionale en internationale acquisitie van bedrijven vanuit Team Invest & Trade (Utrecht Region) in nauwe samenwerking met het cluster Internationaal van de Economic Board Utrecht (EBU).

2. Zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven.

2.1 Uitvoering van programma werklocaties (inclusief kantoorlocaties), waarin ruimte voor bedrijven centraal staat en leegstand van kantoren wordt tegengegaan. Ook werken we aan CO2 neutrale bedrijventerreinen, zie voor meer informatie hoofdstuk 1 Duurzame en groeiende stad/Stedelijk beheer en milieu/ Energietransitie.
2.2 Programmatische aansturing van ruimtelijke projecten, zoals onder andere het  Stadshart, aanpak stationsgebied, Bedrijvenpark Vathorst, Wieken/Winkenhoef, Podium en transformatie De Hoef West.

3. Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren.

3.1 Samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken aan de speerpunten van de Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt.
3.2 Stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsprojecten via het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt.
3.3 Organiseren van drie netwerkbijeenkomsten om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te versterken.

4. Versterken van het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).

4.1 Via samenwerking met de EBU en de Utrecht Region partners verbeteren van het innovatieklimaat in de regio ten behoeve van gezond stedelijk leven (op thema's als energietransitie, human capital, internationale economische samenwerking en smart city).
4.2 Verkenning regionaal investeringsfonds voor bedrijfsleven in samenwerking met Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Hilversum en EBU.
4.3 Aanpassing van het Amersfoortse smart city programma op basis van het nu beschikbare budget.

5. Bedrijven en instellingen ondersteunen bij circulair ondernemen in de bouw- en demontage sector.

5.1 Aanpassing van het Plan van Aanpak versnelling circulaire economie op basis van het nu beschikbare budget.
5.2 Samenwerking met Alliantie Cirkelregio partners bij het versnellen van de circulaire economie in de regio Utrecht.
5.3 Ondersteunen doelgerichte circulaire projecten en ondersteunen initiatieven van de stad door cofinanciering van innovatieve en duurzame projecten via het Toekomstfonds (zie verder beleidsdoel 9 duurzaamheid).

6. Versterken van de aantrekkelijkheid van Amersfoort en de regio voor (toekomstige) bewoners, bedrijven en (zakelijk) toeristen.

6.1 Vermarkten van Amersfoort als aantrekkelijke regio om te ondernemen, wonen en recreëren, via o.a Amersfoort Business en Stichting Citymarketing Regio Amersfoort, waarbij de diversiteit van de verschillende bedrijventerreinen ook onder de aandacht wordt gebracht.
6.2 Zorgen voor vitale winkelgebieden en markten, passend bij de groeiende bevolking en veranderende behoeftes.
6.3 Deelnemen aan (boven)regionale projecten om meer (internationale) bezoekers naar de regio te trekken, zoals 'Hollandse Meesters die je moet ontdekken in Utrecht en Amersfoort' en het vervolg van 'Mondriaan & De Stijl.
6.4 Ondersteunen van een goed toeristisch voorzieningenniveau in de stad, inclusief de Eemhaven.
6.5 Acquisitie om meer congressen naar onze regio te halen en het aantal zakelijk toeristen te vergroten.
6.6 Participeren in haalbaarheidsonderzoek Internationale School in Amersfoort. Voor een bijdrage aan de eventuele vestiging van een internationale school is geen dekking.