Begroting 2019

5. Financiën en belastingen

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 5.1 Financiën en belastingen
Totaal lasten-8.950-5.439-5.593-5.192-4.805-3.912
Totaal baten346.957349.073369.637374.076376.106377.822
Totaal saldo338.007343.634364.044368.883371.301373.911
Toevoeging aan reserve-18.455-19.064-3.419-4.070-2.809-10.017
Onttrekking aan reserve47.16533.68513.9851.5741.275274
Saldo programma incl. reserves366.716358.255374.609366.388369.767364.167

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

5.1.1 Algemene uitkering

Ten opzichte van de begroting 2018 is er een viertal circulaires gepubliceerd welke een financieel effect hebben op het begrotingsjaar 2019. Dit betreffen de septembercirculaire 2017, decembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018.

* Accresontwikkeling  

De positievere ontwikkeling wordt grotendeels veroorzaakt door 2 zaken. Ten eerste is er in het InterBestuurlijk Programma afgesproken om de uitgangsbasis voor het berekenen van het gemeentefonds te wijzigen. Het gemeentefonds wordt gekoppeld aan de totale rijksuitgaven, inclusief de uitgaven in zorg en sociale zekerheid. Voorheen was het reguliere accres gekoppeld aan de netto gecorrigeerde uitgaven.  Ten tweede is een oplopend loon- en prijspeil hiervan de oorzaak. Beiden punten zijn opgenomen in de Raadsinformatiebrief Gevolgen Maartcirculaire Gemeentefonds 2018 (2018-039)

7.927

I/S

* BTW Compensatiefonds
De werkwijze van de raming van de ruimte onder het BCF plafond is aangepast in de meicirculaire 2018. Het Rijk heeft besloten om alleen in de septembercirculaire van elk jaar de raming van het huidige jaar te verwerken. Omdat de septembercirculaire ná het opstellen van de begroting verschijnt zou dit bij het opstellen van de begroting leiden tot een lagere bate van het gemeentefonds. In overleg met onze toezichthouder ( Provincie Utrecht) is gekozen om de ruimte onder het BCF plafond (voldoende reëel) structureel te ramen en deze in een stelpost op te nemen in de begroting 2019.
De berekeningswijze zoals we deze in Amersfoort hanteren is te raadplegen binnen het hoofdstuk " Financiële ontwikkelingen en meerjarenbegroting" in deze begroting.

3.000

S

Taakmutaties:
De taakmutaties zijn in principe budgettair neutraal. De voor- en nadelen komen bij de andere programma’s terug.

7.045

I/S

5.1.2 Belastingen

Indexering

-2

404

S

Trendmatige aanpassing OZB

800

S

De precariobelasting wordt met gelijkmatige stappen tot en met 2022 jaarlijks afgebouwd.

-575

S

Hogere opbrengst van de gemeentelijke belastingen door onder andere uitbreiding van het aantal huishoudens. Hier tegenover staat een afname van het aantal m2 kantoorruimte, wat een dempend effect heeft op de extra opbrengst.

2.257

S

Personele consequenties

-392

253

S

5.1.3 Rente en dividend

Lagere rentekosten gekoppeld aan de financieringsbehoefte.

54

I

Lagere rentekosten op geldleningen o.a. als gevolg van lagere rente en vanwege aflossingen op de bestaande leningportefeuille

1.096

I/S

Meer rente doorberekening naar de programma's (taakvelden), vanwege hogere investerings-ramingen

168

I

Minder renteopbrengsten op de hypotheek geldleningen ambtenaren wegens reguliere extra aflossingen/herfinancieren, als gevolg van de fiscale maatregel per 1-1-2016.

-743

I

Voordeel op de rentetoerekening grondexploitaties als gevolg van hogere boekwaarde per 1-1-2019   

304

S

Minder dividendopbrengsten

-155

S

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

5.1.4 Overige baten en lasten

Coalitieakkoord 2018-2022: Versterking ambtelijke organisatie. Dit bedrag wordt nog nader verdeeld over de programma's.

-1.000

S

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

9. Mutatie reserves

Mutaties in de saldireserves uit vorige jaren en verschuiving begrotingssaldo jaarschijf 2022 ten behoeve van jaarschijf 2019.

4.142

1.699

I

Dekking begrotingssaldo 2019, voor specificatie wordt verwezen naar tabel FO.05 Financiële ontwikkelingen na het coalitieakkoord.

4.484

I

Mutaties overige reserves

-187

-145

I