Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

 1. Voorzien in een voldoende en divers woningaanbod, passend bij de woonbehoeften. Er is een grote woningvraag in onze stad: de totale woningbouwopgave voor Amersfoort tot 2030 bedraagt indicatief 13.000 extra woningen.
  1. Via het Programma Woningbouw stimuleren we nieuwbouw. De woningbouwopgave tot 2030 lijkt als volgt te realiseren (met groot voorbehoud):
   • Vathorst (incl.Bovenduist); 5500 woningen. Afronding Vathorst is in uitvoering. Bovenduist is in studie fase.
   • De Hoef; 1000 tot 2000 woningen. Deels in uitvoering, deels in studiefase.
   • Overige binnenstedelijke locaties; ca. 4250 tot 5500 woningen. Deels in uitvoering, deels in studiefase.
   • Kop van Isselt; 1000 tot 1250 woningen. In studiefase. Om tot herontwikkeling te kunnen komen is verplaatsing van de ROVA noodzakelijk. De kosten hiervoor zullen door het college in beeld worden gebracht. Dekking voor deze verplaatsing is echter nog niet aanwezig.
  2. We willen de haalbaarheid van de opgave vergroten. Daartoe willen we woningbouwprojecten op binnenstedelijke inbreidingslocaties versnellen. We kijken naar mogelijkheden om kantoorlocaties te transformeren. Wij stellen een afwegingskader op om vertraging door ambitiestapeling te voorkomen. We zetten in op het optimaliseren van planprocessen. We gaan bekijken hoe we de kaderstellende rol van de raad goed kunnen borgen.
  3. Wij stellen een Woonvisie op om het beleid voor de lange termijn te bepalen. Dit helpt o.a. om te bepalen voor welke doelgroepen en met welke kwaliteit wij nieuwe woningen willen realiseren. Voor het opstellen en uitvoeren van de woonvisie zijn in deze begroting (nog) geen middelen opgenomen.
  4. Wij stellen een woningbouw-programmering op voor de komende 2 a 3 jaar en actualiseren die periodiek. Vraag en aanbod worden hiervoor gevolgd.
 1. Voorzien in voldoende sociale huurwoningen, passend bij de inwoners die hierop zijn aangewezen. Binnen de totale woningbouwopgave is de opgave voor sociale huurwoningen 2.000 woningen tot 2021 en 2.000 woningen in de periode 2021-2030.
  1. Vergroten bijdrage van marktpartijen aan het realiseren van woningen in het sociale huursegment. Het gaat om minimaal 35% sociale huurwoningen per locatie.
  2. Doorstroming bevorderen binnen de bestaande woningvoorraad.
  3. We maken prestatieafspraken met de woningcorporaties.
 1. Zorgen voor voldoende woningaanbod voor middeninkomens.
  1. Wij brengen het aanbod en de behoefte in het woningaanbod voor de middeninkomens in beeld. Daarbij gebruiken wij de uitkomsten van de samenwerkingstafel Middenhuur.
 1. Passende huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals vergunninghouders en mensen met een zorgvraag.
  1. Wij werken met partijen uit de stad het programma Wonen en Zorg uit. Het statement ‘Amersfoort een thuis voor iedereen’ is hiervoor de basis. Voor het uitvoeren van het programma is deels dekking aanwezig. Wij gaan na wat nodig is om het programma volledig uit te voeren en komen met een voorstel hierover (afzonderlijk en/of bij de volgende kadernota).
  2. In de woningbouwprogrammering en in de bestaande voorraad zorgen we voor voldoende en divers woningaanbod voor kwetsbare groepen. Daarvoor brengen we vraag en aanbod van huisvesting voor kwetsbare doelgroepen in beeld.
  3. Aanpassen systeem voor urgenties en directe bemiddeling voor kwetsbare doelgroepen.
  4. Uitvoeren van een bewustwordings-campagne passend wonen (voor senioren).
 1. Zorgen voor leefbare buurten en wijken.
  1. Verder uitvoeren van het programma Amersfoort Vernieuwt.  
  2. Bij nieuwbouwprojecten laten wij de huidige samenstelling van de wijk meewegen in de woningbouw-programmering van de locaties.
  3. We zetten de woonruimteverdeling gericht in op basis van de huisvestingsverordening 2018. Om zo een betere ‘match’ te realiseren tussen woningzoekenden en geschikte woningen.