Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.

1.1 We voeren versneld maatregelen uit het fietsplan uit. Waaronder aanleg fietsstraten Bisschopsweg en Columbusweg, uitwerking en voorbereiding realisatie Willem Tomassentunnel (verbindende schakel in netwerk Amersfoort - Nijkerk) en aanbesteding realisatie fietsenstalling station.
1.2 We faciliteren elektrische voertuigen en laadpunten, en gaan op zoek naar een geschikte locatie voor het vestigen van een waterstoftankstation (mogelijk inclusief  eventuele gemeentelijke bijdrage).
1.3 In overleg met de provincie zetten we in op mogelijkheden voor schoon openbaar vervoer bij aanbesteding van de nieuwe OV-concessie.
1.4 In het kernwinkelgebied voeren we ruimere venstertijden in voor groen transport.
1.5 We werken aan richtlijnen en regels om daar waar mogelijk brommers en scooters van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen.

2. Voorrang geven aan voetgangers, fietsers, OV, onder andere door het inrichten van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.

2.1 Binnen het stadshart zetten we verder in op een autoluwe binnenstad, onder andere door middel van afspraken over parkeren en distributie/bevoorrading.
2.2 We voeren experimenten uit om sluipverkeer in de binnenstad te weren en daar waar mogelijk nemen we permanente maatregelen.
2.3 We werken aan een aantrekkelijke route tussen het stationsgebied en de binnenstad. We treffen hierbij korte termijn maatregelen en stellen het ontwerp voor aanpassing op de langere termijn vast.
2.4 De regionale samenwerking in Goedopweg, onder andere met campagnes ter vergroting van de keuzevrijheid voor reizigers, zetten we voort.

3. Stimuleren van alternatieven voor autobezit.

3.1 Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen stimuleren wij (indien mogelijk) Mobility as a Service/ deelauto's waardoor een lagere parkeernorm kan worden gehanteerd. Bij nieuwe ontwikkelingen rondom de binnenstad onderzoeken we de mogelijkheid tot het toepassen van een lagere parkeernorm.
3.2 We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het bezit van een tweede of derde auto te ontmoedigen.
3.3 Samen met het bedrijfsleven maken wij afspraken over mobiliteitsarrangementen

4. Bereikbaarheid van de stad verbeteren.

4.1 In overleg met de gemeente Bunschoten werken we aan de ontsluiting van Vathorst aan de westzijde/Bovenduist.
4.2 De aanleg van de westelijke ontsluiting wordt aanbesteed en er wordt gestart met de uitvoering.
4.3 We onderzoeken de mogelijkheden van parkeren aan de stadsrand om het autoverkeer in de stad te verminderen.
4.4 Samen met het bedrijfsleven onderzoeken en stimuleren we een betere organisatie in distributie.
4.5 De VERDER-projecten ronden wij af.

5. Verkeer op een veilige manier laten doorstromen.

5.1 Samen met de bewoners verbeteren we de verkeersveiligheid op de Noordewierweg.
5.2 Vanuit het bredere perspectief op verkeersstromen in de stad en de bereikbaarheid van het stadshart onderzoeken we alternatieven / mogelijkheden om de verkeersontsluiting en verkeersveiligheid op de Nieuwe Poort en het Julianaplein te verbeteren.
5.3 De verkeersveiligheidsmaatregelen op de Leusderweg voeren we uit.