Begroting 2019

2. Inclusieve en veilige stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Het voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit.

1.1 We brengen risicovolle sociale relaties van jongeren in beeld in jeugdnetwerken van waaruit overlastgevend en crimineel groepsgedrag voortkomt. We zetten hierbij in op een preventieve aanpak van probleemgedrag met een integraal pakket aan maatregelen op het vlak van gezins-problematiek, opvoeding, onderwijs, werk, wonen, inkomen, schulden, huisvesting, verslaving en politie- en justitiecontacten.

2. Het bestrijden van georganiseerde drugscriminaliteit.

2.1 In samenwerking met partners (zoals politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst) ontwikkelen we een integrale netwerkaanpak om criminele (drugs)netwerken te verstoren en voeren deze uit.

3. Voorkomen/verminderen van druk en overlast bij de drie bestaande coffeeshops.

3.1 Het voortvarend behandelen van de wachtlijst van geïnteresseerde ondernemers moet tot opening van nieuwe coffeeshops leiden. Deze moeten qua aantal en locatie passen binnen de afgesproken (vestigings)criteria, waarbij we bedrijventerreinen in principe geschikte locaties achten.

4. Het vergroten van de weerbaarheid van de stad, het bestuur en de gemeentelijke organisatie.

4.1 We zetten in op bewustwording van ondermijnende activiteiten en bieden handelingsperspectieven. Het gaat hierbij vooral om georganiseerde criminaliteit waarbij onder- en bovenwereld vermengen. Daarnaast zorgen we voor borging in beleid en processen.

5. Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsprogramma.

5.1 In samenwerking met partners coördineren we preventieactiviteiten op verschillende terreinen zoals preventie woninginbraken, nazorg aan ex-gedetineerden en veilig uitgaan
5.2 We voeren regie op de persoonsgerichte aanpak op personen die de openbare orde verstoren, woonoverlast veroorzaken of personen die zich schuldig maken aan ernstige overlast en criminaliteit.
5.3 Eind 2018 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsprogramma opgesteld voor de komende vier jaar. Dit veiligheidsbeleid zet de koers uit en laat zien welke prioriteiten, doelen en aanpak worden gekozen voor de periode 2019 tot en met 2022.

6. We prioriteren de handhavingsinzet op basis van informatie en een risicoanalyse.

6.1 We leggen de prioriteiten en de keuzes die we daarin maken vast in het Handhavings-UitvoeringsProgramma (HUP). We handhaven daar waar dit het meeste effect heeft.
6.2 De actualiteit vraagt ons om extra aandacht te schenken aan met name (brand)veiligheid van openbare gebouwen, evenementen en asbest.

7. We handhaven integraal.

7.1 In de dagelijkse uitvoering werken we gebiedsgericht: wijkboa, wijkagent en gebiedsmanager trekken met elkaar op.
7.2 We integreren het strategisch Veiligheidsbeleid en VTH-beleid waar mogelijk in 1 strategisch beleidskader.

8. We reageren adequaat op meldingen en klachten over de openbare ruimte.

8.1 Op binnenkomende klachten en meldingen geven we snel een eerste reactie aan de melder c.q. klager. De afhandeling pakken we voortvarend op, 80% handelen we binnen 14 werkdagen af.
8.2 In het Uitvoeringsprogramma VTH worden termijnen gesteld voor het reageren op en het afhandelen van meldingen.

9. We vergroten het (brand-)veiligheidsbewustzijn bij inwoners en bedrijven.

9.1 Dit doen we door stimulerende preventie en voorlichting. We besteden aandacht aan het netwerk rondom kwetsbaren om zo de brandveiligheid te vergroten. Er worden lessen gegeven op basisscholen om van jongs af aan risicobewust te zijn.

10. Veiligheid voor omgeving en werknemers in op niet-gesprongen explosieven verdachte gebieden.

10.1 We zien toe op een veilige werkwijze bij grond-,water- en bodemroerende werkzaamheden in gebieden die verdacht zijn op niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

11. Een vakbekwame brandweer- en crisisorganisatie.

11.1 De Veiligheidsregio Utrecht en gemeente onderhouden en investeren in de vakbekwaamheid van de medewerkers die bij brand en crises ingezet worden, waarbij ook aandacht is voor nieuwe risico's. Voor alle medewerkers is een jaarlijks programma van opleiden, trainen en oefenen opgesteld.