Begroting 2019

6. Bedrijfsvoering

Doelen en activiteiten

1. Organisatie ontwikkeling 'Werken voor bestuur en stad'   

Beleidsdoel 2019-2022

Activiteiten 2019

1.1. Opgavengericht werken:  De opgaven zoals die in het coalitie akkoord zijn verwoord, staan centraal in onze aanpak. Wij werken in samenhang, met partners in de stad aan deze vraagstukken. Daarbij organiseren we flexibiliteit en slagkracht.

Resultaatgericht werken met gebruik van 'agile' tools. Ook de aansturing van de opgaven gaan we steeds meer op een samenhangende en 'agile' manier inrichten, zowel op bestuurlijk (college) als ambtelijk (management) niveau.
Talentgericht bemensen van 'dedicated' opgaventeams.
Gebiedsgericht werken doorontwikkelen en koppelen aan de gemeentebrede opgaven, o.a. duurzame en groeiende stad.

1.2. Klantgericht werken en digitalisering: het optimaliseren van de klantervaring en het lean organiseren van onze werkprocessen. We streven ernaar dat onze bedrijfsvoering volledig digitaal is in 2020 (papierloos).

NB. Zie ook: programma 1 voor meer doelen op het thema “Omgevingswet” en programma 4 op het thema “Dienstverlening” .

Het verbeteren van onze dienstverlening via de 'klantreisbenadering' en door het stimuleren van permanente verbeterstructuren binnen onze klantteams.
Het digitaliseren van onze bedrijfsvoering en (deels) ook onze dienstverlening, met oog voor privacy en bescherming van data.
Het 'Omgevingswet' proof maken (in de aanloop tot 2021) van onze werkwijzen en bedrijfsprocessen (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning) en het aansluiten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

1.3. Een toekomstbestendig stadhuis

Onderzoek uitvoeren naar en een besluit (te nemen voor 2020) voorbereiden over renovatie of nieuwbouw stadhuis/huis van de stad.
Daarnaast onderzoeken we wat er voor nodig is om in de tussentijd goed in het huidige stadhuis te kunnen blijven werken.

1.4. Aantrekkelijk en inclusief werkgever én een toekomstbestendig personeelsbestand

Via onder andere strategische personeelsplanning, vernieuwing van ons (talentgerichte) personeelsbeleid en moderne arbeidsmarktcommunicatie werken we aan aantrekkelijk werkgeverschap, maar bovenal aan een toekomstbestendig en wendbaar personeelsbestand.
Daarnaast werken we aan een diverse organisatie langs de pijlers “veiligheid, bewustwording, ontmoeting en zichtbaarheid”. Ook het creëren van garantiebanen en begeleiden van deze mensen past binnen onze doelstellingen. Daar zetten we verder op in.

2. Informatievoorziening

Beleidsdoel 2019-2022

Activiteiten 2019

2.1. Maximaal digitaal en duurzaam: onze informatievoorziening is zodanig ingericht dat informatie duurzaam digitaal is opgeslagen en kan worden teruggevonden. 

Bestaande digitale voorzieningen worden aangepast en nieuwe digitale voorzieningen gerealiseerd zodat papieren archieven afgebouwd kunnen worden.
We zijn digitaal/data bewust en vaardig o.a. door een continue aanbod van trainingen en gebruiksvriendelijke voorzieningen.
Door de realisatie van een sociaal intranet kunnen we elkaar en elkaars kennis vinden en werken we makkelijker samen. 

2.2. Stabiel en veilig fundament: het fundament onder onze informatievoorziening is veilig en betrouwbaar en voldoet aan de geldende wettelijke normen. We vervangen verouderde en implementeren vernieuwende technologie op ‘natuurlijke momenten’.

Daar waar uitbesteden verantwoord is en meerwaarde biedt, plaatsen we werk 'in regie'.
We werken dagelijks aan een veilige informatievoorziening en bewustzijn van informatieveiligheid o.a. door audits en trainingen.
We werken veilig digitaal samen met (keten)partners en zorgen voor een veilige uitwisseling van gegevens.
We realiseren voorzieningen die voorzien in de (controle op) toegang tot systemen en informatie.

3. Informatiebeheer en archieven

Beleidsdoel 2019-2022

Activiteiten 2019

3.1. Archiefbeheer: conform de eisen die de Archiefwet stelt.

* Het archiveren van alle relevante informatie; nu nog voor een groot deel fysiek maar geleidelijk steeds meer digitaal; streven is om per 1-1-2020 volledig digitaal te archiveren.
* Het opruimen en overbrengen van oude papieren archiefbestanden (Project Schoon Schip).

3.2. Digitale dienstverlening: het optimaliseren van de dienstverlening aan de burger.

* Het digitaliseren (en eventueel backscannen) van archiefstukken die regelmatig worden opgevraagd, met name bouwdossiers.
* Het digitaliseren van historische collecties.

3.3. E-depot: voorziening voor het duurzaam bewaren van digitale archieven en beeldmateriaal.

* Het maken van eenduidige afspraken over de opzet, ook met regio-gemeenten.
* Het realiseren van technische voorzieningen om de duurzame opslag mogelijk te maken.

4. Governance en compliance

Beleidsdoel

Activiteiten 2019

4.1. We brengen het juridisch fundament van de gemeente verder op orde en richten Juridische Kwaliteitszorg in.

 • we verbeteren de (juridische) kwaliteit van onze besluiten en het beleid door een ‘serviceteam’ en feedback. Daardoor zijn besluiten en het beleid van de gemeente juridisch houdbaar, voldoen we aan onze publicatieverplichtingen en is regelgeving juist en volledig gepubliceerd;
 • We vergroten het juridisch bewustzijn in de organisatie, waardoor eenieder zijn verantwoordelijkheid kan nemen (bijv. voor het opleggen van vertrouwelijkheid of contractmanagement) en tijdige escalatie mogelijk is;
 • We houden de regeling van onze bevoegdheden up-to-date.

4.2. We (willen) leren van juridische incidenten en procedures.

 • We organiseren een goede verbinding tussen beleid, uitvoering en juridische zaken;
 • We evalueren het Raadsamendement Klachten en bezwaren sociaal domein en verbinden de uitkomsten met (voorstellen voor) de behandelwijze in het fysiek domein.

4.3. We borgen de juridische kennis en begrenzen de kosten.

 • Externe inhuur van juridische ondersteuning verloopt via een centrale plek;
 • We hebben eigen advocaten in dienstbetrekking;
 • We organiseren een aanbesteding voor advocatendiensten.

4.4. We zorgen ervoor dat nieuwe wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen worden gesignaleerd en vertaald binnen de organisatie.

 • We passen de Algemene Subsidieverordening aan rekening houdend met projectensubsidies);
 • We actualiseren ons verzekeringsbeleid;
 • We organiseren onder meer de implementatie van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, het thema Ondermijning, Privacywetgeving, de Omgevingswet en de Wet Normalisering Rechtspositie.