Begroting 2019

2. Inclusieve en veilige stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 2.1 Sociaal Domein
Totaal lasten-223.399-228.197-244.514-236.682-234.731-233.471
Totaal baten54.20254.94155.76955.07253.83452.857
Totaal saldo-169.197-173.256-188.746-181.610-180.896-180.614
Toevoeging aan reserve-11.55700000
Onttrekking aan reserve1.4493.4646.9901.7485000
Saldo programma incl. reserves-179.306-169.792-181.756-179.862-180.396-180.614

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

2.1.1 Sociale basisinfrastructuur

Overheveling van het budget voor welzijnspanden naar hoofdstuk 1, Duurzame en groeiende stad, onderdelen ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed.

178

S

In 2018 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld via Amendement 2017-191a voor buurtvervoer door Buurtmobiel. Dit budget vervalt in 2019.

50

I

Bij de Kadernota 2018-2021 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor het afstoten van wijkcentra. Deze budgetten vervallen in 2019.

164

S

Indexering.

-374

S

Personele consequenties.

-54

S

In 2017 en 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld (amendement 2016-165a) voor sociale juridische dienstverlening. Deze budgetten vervallen met ingang van 2019.

180

I

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 is er budget beschikbaar gesteld voor een trajectregisseur Sociale basisinfrastructuur voor de jaren 2018/2019.

-60

I

Uitbreiding areaal 2019.

-72

S

Overheveling van budgetten voor maatschappelijke dienstverlening (19K) en jongerenwerk (38k) naar nieuw beleidsonderdeel binnen het Sociaal Domein, onderdeel  Diversiteit, integratie en toegankelijkheid.

57

S

2.1.2 Ambulante zorg

 De Gezond in de Stad gelden (GIDS-gelden) zijn abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting  2018-2021. Zowel de baten als de lasten worden hier gecorrigeerd.

190

-190

S

Indexering.

-579

S

Personele consequenties.

-30

S

Uitbreiding areaal 2019.

-231

S

 Incidentele budgetten ten behoeve van de Wijkteams (1 fte budget ondersteuningstaken) vervallen met ingang van 2019.

185

I

Bij de Kadernota 2018-2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de beleidsnota gezondheidsbeleid 2017-2022. Deze vervallen gedeeltelijk in 2019.

40

S

2.1.3 Specialistische zorg

Bij het coalitie akkoord 2018-2022 zijn voor 2019 extra middelen beschikbaar gesteld ter dekking van de tekorten bij zorg en ondersteuning, namelijk:
- € 1.000.000 uit de algemene middelen (S)
- € 4.000.000 uit de reserve Sociaal domein (I)
Deze middelen worden met name ingezet voor ambulante hulp van jeugd en volwassenen.

-5.000

I/S

Bij het coalitieakkoord 2018-2022 zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van rijksmaatregelen die tot extra lasten leiden. Namelijk:
- de aanzuigende werking door het vaste abonnementstarief (€ 1.000.000).
- door de loonstijging bij huishoudelijke hulpen (€ 1.000.000).

-2.000

S

Bij de Kadernota 2018-2021 is besloten voor 2018 en 2019 een deel van de inkoop zorg te dekken uit de reserve sociaal domein. Het bedrag in 2019 is € 500.000 lager dan in 2018.

500

I

Taakmutaties Wmo en Jeugd inclusief onder meer compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en verlengde pleegzorg.

-1.811

S

Verlaging van de inkomsten als gevolg van de rijksmaatregel om een vast abonnementstarief in rekening te brengen bij cliënten. Hiervoor ontvangen we compensatie van het Rijk.

-951

S

Indexering gemeentelijke middelen

-205

S

Vervallen incidentele middelen 2017 en 2018 voor privacy-beleid.

76

I

Uitbreiding areaal 2019 o.b.v. groei aantal inwoners

-589

S

2.1.4 Beschermd wonen

Taakmutaties Beschermd wonen met hierin o.a. opgenomen de herverdeling van de coulancegroep GGZ-B cliënten, loon- en prijscompensatie en compensatie rijksmaatregelen eigen bijdragen WLZ.

-2.745

-41

S

Toename van integratie-uitkering sociaal domein, deel beschermd wonen, in verband met groei aantal inwoners.

-746

S

Voor de verplichte extra taken op het gebied van veilig thuis, meldcode en radarfunctie krijgen we als centrumgemeente extra middelen toegekend vanuit het Rijk.

-573

S

Indexeringen en areaaluitbreiding.

-205

S

Personele doorberekening

99

S

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Overheveling van budgetten voor maatschappelijke dienstverlening naar dit nieuwe beleidsonderdeel.

-19

S

Extra middelen voor het integraal toegankelijk maken van de stad. Deze middelen stonden voorheen bij beleidsonderdeel Vastgoed. Budgettair neutraal voor de begroting.

-30

S

2.1.6 Werk en inkomen

Stijging te verstrekken uitkeringen BUIG. Daar staat tegenover dat van het rijk een hogere uitkering BUIG wordt ontvangen.

-2.226

2.124

S

Minder uit het Europees Sociaal Fonds te ontvangen bijdragen en door te geven subsidies.

224

-224

I

Coalitieakkoord 2018-2022: Voortzetting van de regeling Premie Actief voor 2019

-300

I

Hogere bijdrage in het nadelig exploitatieresultaat van het RWA ad € 245.000 en voor € 455.000 een lager bedrag aan doorbetaling aan het RWA van de WSW bijdrage die we van het rijk ontvangen.

210

S

Kosten en ontvangsten in kader van dienstverlening voor derden

-86

86

S

Mutatie op (rijks)decentralisatie uitkering Participatie wordt ook op het participatiebudget doorgevoerd

33

S

Indexering

-435

Tijdelijke decentralisatie uitkering van het rijk ter bestrijding van schuldenproblematiek wordt ingezet voor schuldhulpverlening

-170

I

9. Mutatie reserves

Lagere beschikking over reserve Participatiebudget

-78

I

De mutaties reserve Sociaal Domein ten opzichte van 2018 bestaan uit:
- Onttrekking van € 4.000.000, conform coalitie akkoord 2018-2022, om de hogere lasten voor zorg en ondersteuning incidenteel te dekken. Deze onttrekking neemt af naar € 1.500.000 (jaar 2020), € 500.000 (jaar 2021) en naar € 0 (jaar 2022).
- Het vervallen van de onttrekking van € 500.000 conform Kadernota 2018-2021 voor de inkoop van zorg en ondersteuning.
- Hogere onttrekking van € 229.000 vanwege formatie aanpassingen WIZ.
- Het vervallen van de onttrekking ad € 125.000 aan de reserve vanwege de afloop van het amendement 2016-165a om twee extra raadslieden te bekostigen.

3.604

I