Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 3.3 Sport
Totaal lasten-7.682-8.186-9.803-9.223-9.020-9.018
Totaal baten000000
Totaal saldo-7.682-8.186-9.803-9.223-9.020-9.018
Toevoeging aan reserve-142-67-2-2-2-2
Onttrekking aan reserve030935000
Saldo programma incl. reserves-7.824-7.944-9.770-9.225-9.022-9.020

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

3.3.1 Sport en bewegen

Bij het coalitieakkoord is er een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld voor voorzieningen sport. Bij uitwerking van de nog op te stellen sportnota zal hier nader invulling aan worden gegeven.

-1.000

S

Voor de Nederlandse kampioenschappen schoonspringen en zwemmen worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de reserve Evenementen.

-35

I

Indexering

-224

S

Verhoging subsidie aan SRO voor huur sportcomplex Amerena. De inkomsten komen binnen op hoofdstuk Ruimtelijke Ontwikkeling, programma Vastgoed. Per saldo is het budgettair neutraal voor de begroting.

-935

S

Bij de kadernota 2017 waren incidenteel een aantal budgetten beschikbaar gesteld voor het jaar 2018, die vervallen voor 2019.

505

I

Voorafgaand aan de behandeling van deze begroting in uw Raad zullen wij uw Raad nog informeren over de uitwerking van motie 2018-066M Middelen voor verbeterpunten Amerena, ingediend bij de behandeling van de Jaarstukken 2017.

9. Mutatie reserves
Voor de Nederlandse kampioenschappen schoonspringen en zwemmen worden incidenteel middelen onttrokken aan de reserve evenementen.

35

I