Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Doelen en activiteiten

Naast de tot eind van dit jaar geldende sportnota Amersfoort F!T is het coalitieakkoord 2018 - 2022 - Samen aan de slag als uitgangspunt genomen voor het opstellen van de begrotings(teksten). Sport is hierin opgenomen onder het hoofdstuk voorzieningenniveau. Hiermee is een brug geslagen tussen het huidige sportbeleid en de in het coalitieakkoord 2018-2022 geformuleerde ambities.         

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Zoveel mogelijk Amersfoorters (kunnen) sporten en bewegen.

1.1 We lanceren de digitale 'sporthub' www.amersfoortsportstad.nl: al het sport- en beweegaanbod is vindbaar voor elke Amersfoorter.
1.2 Wij onderzoeken of de sportkaart Amerena breder kan worden ingezet.
1.3 Samen met de sportpartners in de stad stimuleren we sportaanbod voor mensen met een minimum inkomen, met extra aandacht voor categorie 18 tot 23 jarigen.
1.4 We onderzoeken op welke wijze zoveel mogelijk kinderen een zwemdiploma kunnen behalen.
1.5 We stimuleren de verscheidenheid aan sportaanbod door de bestaande subsidieregeling te verruimen.
1.6 We werken nog meer sportinclusief zodat  de openbare ruimte intensiever gebruikt wordt voor sport en bewegen.
1.7 We voegen in de bestaande subsidieregeling voorwaarden toe die bevorderen dat sportverenigingen een inclusief beleid voeren.
1.8 We continueren de bestaande afspraken met SRO op het gebied van sportstimulering, door de inzet van buurtsportcoaches.

2. Onze sportvoorzieningen dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen Amersfoorters.

2.1 Door gerichte inzet van buurtsportcoaches bevorderen we de bestuurskracht bij verenigingen.
2.2 We beoordelen de plannen voor het vervolg van de pilot sportparken (in nationaal Sportakkoord: 'sportaccommodaties als beweegvriendelijke openbare ruimte').
2.3 De uitbreiding van het aantal buurtsportcoaches die het Sportakkoord mogelijk maakt, verzilveren we. In het nieuwe sportbeleid nemen we de inzet van deze extra capaciteit op.

3. Onze sportvoorzieningen ontwikkelen mee met de groei van onze stad.

3.1 We beoordelen en versterken continu onze sportvoorzieningen en benutten kansen voor herallocatie als dit past binnen de groeiambitie.
3.2 Talentontwikkeling bij scholen en verenigingen krijgt een plek in het nieuwe sportbeleid.
3.3 We bevorderen dat sport binnen ons lokale aanbod aan stedelijke evenementen een vaste plek krijgt en kruisbestuivingen ontstaan (naast bestaand Sportgala, Marathon Amersfoort, Amersfoorts Voetbalkampioenschap).