Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 3.4 Cultuur
Totaal lasten-17.117-19.678-21.652-20.234-19.696-19.227
Totaal baten218176747174174274
Totaal saldo-16.899-19.502-20.906-20.061-19.523-18.954
Toevoeging aan reserve-56-75-60-42-38-35
Onttrekking aan reserve38645051990680
Saldo programma incl. reserves-16.569-19.127-20.447-20.013-19.492-18.989

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Coalitieakkoord 2018-2022: ambities Cultuurvisie 2030

-1.000

S

Indexering subsidies

-520

S

Verlaging incidentele middelen cultuurvisie , zoals opgenomen in de kadernota 2018

400

I

3.4.2 Evenementen en recreatie

Coalitieakkoord 2018-2022: Extra inzet voor evenementen

-400

I

Budget naar economie ten behoeve van EBU

400

I

De Koning viert zijn verjaardag in Amersfoort: Koningsdag 2019

-1000

I

Te verwachten bijdrage voor het organiseren van Koningsdag 2019

571

I

Motie 2018  inzake evenement FC Amersfoort

50

I

Indexering budgetten

-15

S

9. Mutatie reserves

Onttrekking aan reserve ter dekking: Koningsdag 2019

429

I