Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoelen Cultuur

Activiteiten

Cultuuraanbod

1. De ontwikkeling van het cultuuraanbod in Amersfoort groeit mee met de bevolkingsontwikkeling en verdere verstedelijking en draagt bij aan Amersfoort als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren.

1.1 Beleid ontwikkelen op basis van de uitkomsten van de uitgezette onderzoeken naar het cultureel klimaat en het museale aanbod.
1.2 Basisinstellingen toekomstbestendig maken en gezamenlijk met hen uitvoering geven aan de speerpunten van de Cultuurvisie. Hierbij in lijn met het coalitieakkoord specifieke aandacht voor het versterken van de podia.
1.3 Invulling geven aan de herbestemming van het Rietveldpaviljoen.
1.4 Uitwerken van de kansen die de komst van het Collectiecentrum Nederland biedt, zoals die zijn vastgelegd in de intentieverklaring met Amersfoort in Cultuur (AinC) en Rijksmuseum.
1.5 Versterken cultureel profiel van stedelijke regio door de uitvoering 1 a 2 proeftuinen. Dit maakt onderdeel uit van de voorbereiding nieuwe cultuurbeleidsperiode (2021-2024) van het ministerie van OCW.
1.6 Inzetten op laagdrempelig en veelzijdig aanbod van culturele evenementen.
1.7 Doorontwikkelen projectsubsidieregeling Kunst & Cultuur op basis van de ervaringen die in 2018 zijn opgedaan.

Makers & Talent

2. Amersfoort is een thuis voor cultuurmakers. Daarin werken wij aan het beter faciliteren en versterken van de positie van professionele cultuurmakers en het stimuleren van talentontwikkeling (programmaonderdeel ‘makers en talent’ uit de Cultuurvisie).

2.1 Concretiseren uitvoeringsprogramma waarin enerzijds een oplossing wordt gezocht voor tekort aan ruimte (hardware) op korte en langere termijn, en anderzijds wordt ingezet op het faciliteren van netwerken en samenwerking/cross-overs tussen makers en talenten. Ook creatieve broedplaatsen, voor samenwerkende kunstenaars(-groepen) en meerdere creatieve disciplines, kunnen het maakklimaat in de stad versterken en talentontwikkeling stimuleren.
2.2 Beleidsmatige betrokkenheid bij diverse projecten gericht op (boven)lokaal talentontwikkeling, zoals het tweejarig project Amersfoort, Regio & Creatief Talent, gecoördineerd door Scholen in de Kunst en andere initiatieven.
2.3 Versterken van het amateurkunstveld, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking, professionele begeleiding en huisvesting.  

Cultuureducatie

3. Alle kinderen in Amersfoort komen in contact met kunst- en cultuur.

3.1 Uitbreiden aantal scholen (PO & VO) die meedoen aan het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) door inzet van extra formatie. CmK wordt mede gedekt vanuit programma onderwijs.
3.2 Versterken van cultuureducatief aanbod door instellingen en culturele ondernemers, bijvoorbeeld theatereducatie voor mbo leerlingen.
3.3 Realiseren van minimaal twee Kunstenaars in de school. Onafhankelijk van onderwijsniveau, en gericht op wisselwerking tussen leerlingen (cultuureducatie) en kunstenaar (atelierruimte).

Jongeren

4. Bieden van een divers cultuuraanbod voor jongeren waarbij beleven en ontmoeten centraal staan (16-26).

4.1 Jongeren als prioriteit benoemen bij de projectsubsidieregeling (continuering van prioriteiten 2018).
4.2 De cultuurbeleving van jongeren beter in kaart brengen. Daarbij betrekken we jongeren en jongerenorganisaties en waar nodig vullen we aan met onderzoek.

Wijken en sociaal domein

5. Door laagdrempelige culturele activiteiten worden mensen in wijken samengebracht en geactiveerd.

5.1 Uitwerken & implementeren plannen gericht op deze opgave, waarbij bereiken van diverse doelgroepen en jongeren belangrijke uitgangspunten zijn.
5.2 Amersfoort is sinds 2018 een age friendly cultural city . Een voorbeeld van een project hierbij is Beter van Kunst, dat wordt uitgevoegd door Scholen in de Kunst in samenwerking met zorginstellingen. In 2019 worden de uitgangspunten van Age friendly cultural cities verankerd in gemeentelijk beleid, zoals WMO en Cultuur.

5.3 Realiseren van kunstenaars in de wijk, gericht op bewonersparticipatie en sociale cohesie in samenwerking met indebuurt033.

Diversiteit/inclusiviteit

6. Wij hebben een aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.

6.1 Diversiteit als prioriteit benoemen bij de projectsubsidieregeling (continuering van prioriteiten 2018).

6.2 Diversiteit/inclusiviteit is sterk generiek van aard en speelt bij alle opgaven een rol.

Beleidsdoelen Archief Eemland

Activiteiten

1. Archief Eemland bewaart de lokale en regionale historie.

1.1 Beheer van archieven en collecties in de archiefbewaarplaats.

1.2 Collecties ter inzage geven aan belangstellenden in de studiezaal en via internet.

2. Stimuleren en kennis toevoegen over historie van de stad.

2.1 Van, voor en door de stad. Door participatie van personen en organisaties de mogelijkheid te bieden gastcuratoren tentoonstellingen en/of lezingen te laten organiseren in de publieksruimte van Archief Eemland.

3. Verwerven van archieven.

3.1 Archieven die gezien hun geschiedenis (o.a. door bewonersparticipatie) interessant zijn voor de stad verwerven en opnemen in de archiefbewaarplaats.

Beleidsdoel Evenementen

Activiteiten

1. Amersfoort heeft een breed en divers aanbod van aansprekende evenementen in huis en is een kweekvijver voor talent.

1.1 Er wordt invulling gegeven aan een integraal evenementenbeleid, dat zorgt voor een samenhangende benadering van culturele, sport- en publieksevenementen.
1.2 Profilering van Amersfoort door investering in grootschalige aansprekende evenementen.
1.3 Realiseren van een serviceorganisatie die ondersteuning biedt bij de opzet, uitvoering en verdere professionalisering van evenementen.

Beleidsdoelen Monumentenzorg

Activiteiten

1. Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend en ruimtelijk) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal. Cultuurhistorische waarden vormen een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

1.1 We geven uitvoering aan onze wettelijke taken op het gebied van de erfgoedzorg (gedecentraliseerde rijkstaken, advisering, vergunningprocedures, commissie ruimtelijke kwaliteit).
1.2 We actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid op basis van landelijke ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet, rijksbeleid) en lokale speerpunten.
1.3 Wij actualiseren periodiek onze monumentenlijst (en werken aan een geïntegreerde cultuurhistorische waardenkaart).
1.4 We integreren cultuurhistorische waarden in ruimtelijke instrumenten en ontwikkelingen (bestemmingsplannen en toekomstig omgevingsplan, herontwikkelingsopgaven etc.).

2. We willen waardevolle historische structuren en gebouwen in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Passende nieuwe functies zijn daarvoor essentieel (herbestemming en transformaties).

2.1 We faciliteren eigenaren bij instandhouding, transformaties en herbestemming van erfgoed (met vooroverleg, informatie, inspiratie, kaders en richtlijnen etc.).
2.2 Specifiek voor het religieus erfgoed stellen we een kerkenvisie op in overleg met de eigenaren van deze gebouwen (Pilotproject RCE).
2.3 We evalueren de resultaten van het onderzoek Brandveiligheid & Monumenten.
2.4 We zetten ons in voor kwaliteitsverbetering van erfgoed en stadsbeeld. Tot het erfgoed behoren ook waardevolle groenstructuren. De relatie tussen erfgoed en omgeving/ openbare ruimte en groen is van grote waarde.
2.5 Voor monumenten in gemeentelijk eigendom treden we op als een goede ‘rentmeester’.

3. We verbinden doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en cultureel erfgoed en passen waar mogelijk innovatieve technieken en materialen toe.

3.1 We evalueren de uitkomsten van het pilotproject Erfgoed & duurzaamheid en actualiseren de informatie over dit onderwerp.
3.2 We volgen innovaties op het gebied van verduurzaming en energiebesparing bij monumenten. Ontwikkelingen die passen bij de waarden en karakteristieken van ons erfgoed zetten we in en dragen we uit. We onderzoeken aanvullende mogelijkheden voor het inzetten van zonne-energie.
3.3 Op het gebied van energietransitie besteden we speciale aandacht aan de binnenstad, omdat de eigenaren hier voor een dubbele opgave staan (instandhouding erfgoed en energietransitie), terwijl de mogelijkheden in dit gebied beperkter zijn dan elders. Dit vraagt een faciliterende rol van de gemeente met het zoeken naar de mogelijkheden voor een aardgasloze binnenstad.

 4. Op basis van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verdiepen en verbreden we de kennis over de (ontstaans)geschiedenis van onze stad. Deze kennis maken we voor een breed publiek toegankelijk en beleefbaar (in samenwerking met Archeologie).

4.1 Bij ontwikkelingen en projecten: Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.
4.2 D.m.v. educatie en voorlichting (publicaties, lezingen, rondleidingen, Open Monumentendag) dragen we de nieuwe kennis uit aan de stad en aan organisaties als Het Gilde, de Waterlijn en de Stichting Open Monumentendag. Erfgoed draagt belangrijk bij aan de identiteit en verbondenheid van stad en inwoners. Voor bezoekers draagt het bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad.

Beleidsdoel Archeologie

Activiteiten

1. Behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem, conform onze wettelijke taak. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is behoud in de bodem lang niet altijd mogelijk. Na proefonderzoek kiezen we voor behoud door middel van opgraven of toch voor behoud in de grond.

1.1 We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van archeologie en monumentenzorg; de Erfgoed- en Omgevingswet, de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de Amersfoortse Erfgoedverordening. De gemeentelijke kaart met archeologische waarden en verwachtingen is leidend bij de vraag in welke gevallen onderzoek noodzakelijk is. Ontwikkelaars en eigenaren krijgen advies en begeleiding bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij ontwikkelingen en bouwactiviteiten doen wij samenhangend archeologisch onderzoek, waarbij we gebruik maken van onze reeds opgebouwde kennis over de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van Amersfoort.
1.2 Conform de Erfgoedwet (2016) zijn onze stadsarcheologen gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden. We laten audits van onze aanpak uitvoeren om het in 2017 verkregen certificaat te behouden.
We werken op het vlak van archeologie binnen de regio samen door het verzorgen van beleid en regelmatig ook uitvoering voor Leusden, Soest en Bunschoten en Nijkerk (op basis van overeenkomsten). We streven naar uitbreiding hiervan.

2. De resultaten van het archeologische onderzoek bekend maken aan en delen met zoveel mogelijk Amersfoorters en bezoekers van de stad. De beleving en kennis van ons archeologisch erfgoed dragen bij aan de binding met de eigen woonomgeving.

2.1 We presenteren de resultaten op verschillende manieren:

  • aan de Westsingel, na de verhuizing, kunnen we in onze ruimere behuizing nog beter het verhaal over de geschiedenis van de stad vertellen;
  • organiseren van educatieve activiteiten, we ontvangen schoolklassen op opgravingen en in het open depot op de Westsingel;
  • samenwerking met de stad, onder meer met amateurverenigingen, vrijwilligers en organisaties als de Waterlijn en het Gilde.