Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 1.1 Stedelijk beheer en milieu
Totaal lasten-51.887-55.626-62.434-64.755-66.288-60.848
Totaal baten7.5437.6597.8978.2258.7978.796
Totaal saldo-44.345-47.967-54.538-56.530-57.491-52.051
Toevoeging aan reserve-953-885-1.165-965-180-180
Onttrekking aan reserve1.0557631.8803.6803.000500
Saldo programma incl. reserves-44.243-48.090-53.823-53.815-54.671-51.732

Tabel: PF..01 Toelichting op afwijkingen

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

1.1.2 Duurzaamheid

vervallen incidentele budgetten 2018:

plan van aanpak Circulaire economie

250

I

projectgeld Smart City

250

I

mutatie reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

100

I

1.1.3 Luchtkwaliteit

Budget conform Kadernota 2018-2022. Komt over van hoofdstuk 1.1.4. Milieu

-135

I

Continuering subsidieregeling elektrisch vervoer in 2019 en 2020 a.g.v. bestemming saldo jaarrekening 2017

-150

I

1.1.4 Milieu

indexering en areaaluitbreiding

-570

18

S

Budget luchtkwaliteit naar hoofdstuk 1.1.3. Luchtkwaliteit

135

I

Sanering terrein Vetgas (project t.l.v. reserve bodemsanering)

-1.000

I

Effecten invoering omgekeerd afval inzamelen

-133

146

S

Verhogen afvalstoffen belasting door het Rijk.

-414

S

Verlaging inzamelingskosten ROVA

600

I

1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen

Coalitieakkoord 2018-2022: Vorming van een bomenfonds

-1.000

I

Coalitieakkoord 2018-2022: Uitvoering groenvisie

-500

I

Coalitieakkoord 2018-2022: Investerings- en onderhoudsprogramma CBA. De exploitatie van het CBA is budgettair neutraal.

-91

91

S

Wegvallen van inkomsten billboards. Deze inkomsten, zijn niet meer te realiseren. Voor de jaren 2019 + 2020 is het budget incidenteel verlaagd.
Er zal een onderzoek worden gestart naar alternatieve opbrengsten.

-270

I

Kadernota 2018-2021 Uitvoering integraal beheerplan openbare ruimte

-2.300

S

Vervallen incidentele budgetten tbv Beekdal, aanpak essentaksterfte, vervangen bomen woonstraten en niet langer de kat uit de boom kijken

3.145

I

Indexering

-800

54

S

Areaaluitbreiding

-597

S

Door toename van het aantal plechtigheden bij het CBA en uitvoering werkzaamheden in eigen beheer, is de exploitatiebegroting geactualiseerd. De totale exploitatie van het CBA is budgettair neutraal

-59

199

S

Kostentoerekening personele lasten

-522

S

9. Mutatie reserves

Sanering Vetgas terrein t.l.v. reserve bodemsanering

1.000

I

Coalitieakkoord 2018-2022: vervangingsinvesteringen CBA

-80

S

Overheveling mutaties reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling van 31 Economie

-200

250

I

Lagere onttrekking uit de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling in 2019

-100

I