Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

Stedelijk beheer

1. Wij voldoen aan onze zorgplicht voor een veilige fysieke openbare ruimte door optimaal en duurzaam beheer.

1.1 We zorgen voor structureel beheer van bovengrondse infra: wegen en pleinen, bruggen, tunnels en viaducten, verlichting, vaarwegen, watergangen en vijvers en van ondergrondse infra: riolering, kabels en leidingen, (toekomstige) afvalcontainers.
1.2 We voeren een vervangingsprogramma openbare ruimte uit op basis van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2028.

1.3 We pakken essentaksterfte aan. Ongeveer 2000 essen zijn aangetast. De aanpak bestaat uit het kappen van onveilig geworden essen en het snoeien van de overige aangetaste essen.

1.4 We voeren vastgestelde beheerplannen uit. Voor het bosgebied Berg stellen we een nieuw beheerplan op. We gaan verder met de uitvoering van het beheerplan voor Nimmerdor.
1.5 We zetten de bestrijding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop in de openbare ruimte en in particuliere tuinen voort.

2. Onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in de stad.

2.1 We voeren wijkonderhoud uit voor bomen en groen, speelvoorzieningen en straatreiniging wat voldoet aan de gestelde normen van technische kwaliteit, netheid en beeldkwaliteit, aangepast aan de functie van het gebied.
2.2 We stellen speelruimtekaarten op, die we per wijk samen met ouders en kinderen in een plan voor toekomstige speelruimten vastleggen.

3. Wij hechten aan groene en leefbare wijken die voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat.

3.1 We gaan verder met de uitvoering van projecten voortkomend uit de Groenvisie, zoals het maken van de Groenstructuurkaart. In 2019 ronden we het Groencompensatie-beleid af. De extra middelen vanaf 2019 uit het Coalitieakkoord zetten we in voor vergroening van de stad.
3.2 Bij vervangingen passen we de openbare ruimte aan om de omgeving klimaat-bestendiger (rekening houden met meer hitte, droogte, wateroverlast en vergroten van biodiversiteit) te maken door opvang van regenwater, grondwater, vergroenen, uitvoering moties 'steenbreek plus' en 'regenwater in de tuin'.
3.3 We herplanten bomen met de middelen uit het bomenfonds. Daarbij streven we naar een zo groot mogelijke variëteit ten behoeve van biodiversiteit. We hebben een raamovereen-komst gesloten met meerdere aannemers voor het weghalen van stobben en het planten van bomen. Dit betreft een aanpak over meerdere jaren.
3.4 We stimuleren en ondersteunen het ver-groenen van schoolpleinen. Klimaatadaptatie is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
3.5 We melden ons aan voor het "Tiny Forest" project van IVN om vanaf 2019 vier bosjes ter grootte van min. 250 m2 in de stad aan te leggen. We onderzoeken of we, vooruitlopend op het project, met een pilot kunnen starten.
3.6 We werken aan bewustwording bij onze inwoners over de gevolgen van klimaat-verandering en wij stimuleren bewoners en bedrijven bij te dragen aan klimaatbestendige en biodiverse gebouwen en tuinen, bijv. door het afkoppelen van regenwater.
3.7 We werken aan een waarneembare toename van kenmerkende planten- en dierensoorten in Amersfoort in 2030.
3.8 We voeren een klimaatstresstest en een risicodialoog uit op wijkniveau en betrekken de resultaten bij de omgevingsvisie en -plannen.

4. Wij stimuleren en faciliteren zelfbeheer door bewoners. Door het ondersteunen van initiatieven van burgers willen wij hun betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.

4.1 We hanteren spelregels, gebruiken raamovereenkomsten met bewoners en sluiten andere contracten met wijkonderhoudsaannemers. We hanteren spelregels voor zelfbeheer en we bieden ondersteuning bij zelfbeheerinitiatieven van bewoners met een raamovereenkomst met groene organisaties en contracten met onze wijkonderhoudsaannemers.
4.2 In Amersfoort zijn veel vrijwilligers bezig met groen. Wij houden contact met hen en faciliteren ze waar nodig.
4.3  We nemen deel aan een provinciaal net-werk voor promotie van zelfbeheer "Groen aan de Buurt'. We brengen met name onze ervaring en expertise in om andere gemeenten te helpen.

Milieu

5. Wij streven naar een afvalloze stad in 2030. Amersfoort wil in 2020 minimaal 70% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen.

5.1 We zetten de stadsbrede uitrol van het inzamelsysteem "Omgekeerd inzamelen" voort. Hiermee kunnen we de verwachte stijging van kosten voor afvalverbranding mogelijk opvangen.
5.2 We bereiden de uitvoering van een nieuwe pilot inzameling grondstoffen (PMD, papier en GFT) in de hoogbouw voor.   
5.3 Via de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) regelen we dat de huishoudelijke afvalstoffen en de grondstoffen op een verantwoorde manier worden verwerkt. Jaarlijks ontvangt de raad de AVU begroting en de AVU jaarrekening.
5.4 De gemeente voert jaarlijks een aantal zwerfafvalprojecten uit. Hiervoor ontvangen we subsidie van Nedvang.
5.5 Wij blijven ons inzetten om initiatieven op het gebied van een afvalloze stad en circulaire economie mogelijk te maken.

6. Een gezonde en schone lucht in Amersfoort. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende bronnen van verontreiniging.  

6.1 Met Rijk en provincie stellen we een plan van aanpak op om in 2030 te voldoen aan de richtlijnen van de WHO. We actualiseren tevens onze aanpak gericht op de luchtkwaliteit op lokaal niveau gericht op de verschillende bronnen.
6.2 Verdere uitvoering van de maatregelen uit de Visie fijnstof 2016-2020 en het Actieprogramma Luchtkwaliteit 2016-2020.
6.3 In samenwerking met diverse partners (waaronder Rijk, provincie Utrecht en instanties als VNG, Longfonds e.a.) voortzetting van activiteiten gericht op bewustwording (van schadelijke effecten) van houtrook en ontwikkeling van handelingsperspectief (beoordelingskader).
6.4 Voortzetten van de subsidieregeling voor elektrische scooters voor bezorgdiensten. In onderdeel Mobiliteit hebben we aangegeven hoe we verder werken aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.

7. Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad. Ook de basiskwaliteit voor geluid, bodem en veiligheid is in orde. Waar mogelijk maken we Amersfoort stiller, schoner en veiliger.

7.1 Voortzetten van de geluidsanering van hoog belaste woningen op de zgn. B-lijst.
7.2 Starten met het uitvoeren van de maatregelen uit het Actieplan geluid 2018-2022.
7.3 We werken met rijksmiddelen aan de afspraken en ambities uit het “Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020” om de bodem actief te beheren en te gebruiken als onderdeel van het natuurlijk systeem en dragen bij aan een gezonde leefomgeving, energietransitie en klimaatadaptatie. Door onder andere aanpak van spoedlocaties en de bestaande werkvoorraad van verontreinigde locaties, gebruiksadviezen voor diffuse verontreiniging, nazorg en monitoring.
7.4 De bodem levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, zie verder bij onderdeel 'energietransitie'.
7.5 Met gebiedspartners zoals het Waterschap, werken we samen in de Blue Deal. Voor de grondwaterbeschermingsgebieden werken we met de Provincie en Vitens aan gebiedsdossiers. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van de bodemtaken.
7.6 We blijven bij het Rijk aandacht vragen voor de naleving van de wettelijk toegestane aantallen gevaarlijke stoffen over het spoor.

8. Onze inwoners hebben waardering voor,  kennis van en inzicht in natuur en duurzaamheid en kunnen dat een plek geven in hun keuzes en gedrag.

8.1 Via het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) in het Groene Huis faciliteren we scholen en kinderopvang bij het geven van natuur- en milieueducatie: van natuurbeleving tot en met het verduurzamen van hun organisatie.
8.2 In Het Groene Huis vinden onze inwoners informatie, inspirerende activiteiten en een ontmoetingsplek rond natuur en duurzaamheid.
8.3 Met vrijwilligers en sociale activering dragen we bij aan het ecologisch beheer van het landgoed ter ondersteuning van de educatieve activiteiten in en om Het Groene Huis.

Duurzaamheid

9. Samen met bewoners en ondernemers werken aan de duurzame toekomst van Amersfoort met focus op de uitvoeringsplannen Energietransitie (mobiliteit en gebouwde omgeving) en Circulaire economie.

9.1 De activiteiten rond Energietransitie in de gebouwde omgeving zijn verder uitgewerkt onder Energietransitie. De activiteiten vanuit Duurzame Mobiliteit onder Verkeer. En de activiteiten op het vlak van circulaire economie onder Economie.
9.2 We zetten in op doelgerichte projecten en ondersteunen initiatieven van de stad. We stellen in 2019 opnieuw budget beschikbaar als cofinanciering voor innovatieve en duurzame projecten in de vorm van het Toekomstfonds. Daarnaast zullen we in 2019 bekijken of ook de komende jaren behoefte is aan een subsidieinstrument zoals het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.
9.3 Daarnaast willen we initiatiefnemers in de beginfase van de ontwikkeling van een duurzame businesscase ondersteunen met de www.duurzameuitdaging.nl.

10. We nemen vanzelfsprekend onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en brengen ons eigen huis op orde.

10.1 Duurzame ontwikkeling raakt alle beleidsprogramma's van de gemeentelijke begroting en komt daar tot uitvoering. De komende periode is nadrukkelijk aandacht voor het opleiden stimuleren van medewerkers, zodat duurzaamheid nog betere geïntegreerd wordt binnen de verschillende  beleidsterreinen.

11. We betrekken bewoners, ondernemers en stakeholders actief bij de transitie naar een duurzame stad.

11.1 In 2019 wordt een regionaal klimaatfestival georganiseerd, gericht op innovatie, bedrijvigheid en onderwijs.
11.2 We verkennen de ontwikkeling van een regionaal investeringsfonds voor bedrijfsleven (gericht op onder andere de energietransitie) in samenwerking met Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Hilversum en EBU .

12. We monitoren de voortgang en toetsen dit aan het einddoel.

12.1 Vanaf 2019 wordt naast de huidige set van 22 indicatoren, waarmee de voortgang in beeld wordt gebracht, een klimaatbegroting opgesteld, waarin ook de koppeling wordt gemaakt tussen beleidsvoornemens en impact op de CO2uitstoot van deze activiteiten.

Energietransitie

13. We werken verder aan de ambitie om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn.
We werken samen en benutten kansen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.
We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte.
We willen particuliere woningeigenaren ontzorgen bij het nemen van maatregelen voor verduurzaming van de eigen woning.  
We werken aan financieringsregelingen voor VvE's en (andere) particuliere woningeigenaren.
We stimuleren opwek van duurzame energie.

13.1 We benutten subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk zoveel mogelijk en stimuleren inwoners en bedrijven dit ook te doen.
13.2 Met de gemeenten van regio Amersfoort stellen we een Regionale Energiestrategie op.
13.3 Voor de stad Amersfoort stellen we een Warmtevisie op die richting geeft aan de transitie naar verwarmen van de gebouwde omgeving zonder aardgas.
13.4 We gaan verder met het warmteplan voor Schothorst-zuid en starten in 2019 voor twee nieuwe wijken met het opstellen van een warmteplan. We doen dit samen met bewoners, gebouweigenaren en technische partners.
13.5 In Schothorst-zuid worden de eerste stappen gezet richting uitvoering van het warmteplan. De snelheid waarin dit gebeurt is afhankelijk van het wel of niet verkrijgen van de aangevraagde rijksbijdrage in het kader van de pilots aardgasvrije wijken.
13.6 Onafhankelijke informatievoorziening is van groot belang voor het vertrouwen van particuliere huiseigenaren in de mogelijkheden om de omschakeling te maken naar aardgasvrij. We onderzoeken of en hoe het Energieloket deze rol kan vervullen en zorgen dat dit in 2019 wordt geconsolideerd.
13.7 We werken samen met 033Energie en de Klimaatmissie in het aanbieden van Nul-op-de-Meter proposities voor particuliere huiseigenaren.
13.8 Samen met de EBU, provincie en Eemlandregio werken we verder aan goede financieringsregelingen voor particuliere woningeigenaren in navolging van de regeling voor VvE's.
13.9 We stimuleren de opwek van zonnestroom op daken door het ondersteunen van een dakenbank (website) waarop informatievoorziening beschikbaar is en vraag en aanbod van daken gekoppeld kan worden. Daarbij stellen we gemeentelijke daken beschikbaar  voor bewoners die geen eigen dak ter beschikking hebben.
13.10 We stellen beleid op voor het gebruik van de bodem voor zowel wamte-koude-opslag als warmtenetten. Voor geothermie in de diepere ondergrond maken we in regionaal of provinciaal verband beleid.
13.11 We werken verder aan de uitvoering van duurzame energielandschappen door samen met initiatiefnemers voor windmolens en zonnevelden zorgvuldig te zoeken naar de juiste plek die voldoende maatschappelijk wordt gedragen.
13.12 We zorgen ervoor dat bij de energie-transitie zorgvuldig wordt omgegaan met beschermde planten en dieren door een stadsbrede aanpak.
13.13 Samen met het bedrijfsleven willen we afspraken maken en belemmeringen wegnemen zodat gezamenlijke initiatieven op bedrijfsterreinen en werklocaties van de grond komen op het gebied van CO2 neutraliteit en circulaire economie. Dit doen we via 033 Samen Duurzaam Deals. We sluiten aan bij plannen van aanpak van de bedrijventerreinen. De gemeente zet hiervoor een  aanjager in.