Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: Financiële risico's

Voor onderwijshuisvesting gelden geen indicatoren, maar geldt de afspraak dat na iedere vier jaar de coöperaties een meting laten uitvoeren naar de kwalitatieve staat van onderwijshuisvesting op de onderdelen bouwkundig, functioneel, duurzaamheid en beheer/exploitatie, zodat dit vergeleken kan worden met de uitgevoerde nulmeting. De eerste meting komt niet eerder dan 2022.
Risico's:
In het raadsbesluit van 21 november 2017 staan in de risicoparagraaf de risico's van doordecentralisatie benoemd: https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/380844/De%20Raad%2021-11-2017