Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

1.1 Stimuleren van sociaal ondernemerschap en aandacht voor diversiteit in onze contacten met partners en uitvoerende organisaties.

2. Meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving.

2.1 Onderwijs aan Nieuwkomers versterken door het organiseren van schakelklassen in het primair- en voortgezet onderwijs en het bieden van ambulante begeleiding.
2.2 Ontwikkelen beleidsplan laaggeletterdheid (2019), waarin volwasseneneducatie wordt meegenomen; uitvoering plan vanaf 2020.

3. Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.

3.1 Effectief en efficiënt vervoer voor leerlingen die zijn aangewezen op scholen voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs.

Realiseren van het ‘Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs’. Dit programma omvat onder meer:

  • Amersfoortse Brede Combinaties (ABC) - uitvoeren van ABC-activiteiten per wijk en ontwikkelen van nieuwe ABC’s
  • VVE – bevorderen van voorschoolse educatie
  • Bieden van (lichte) ondersteuning aan ouders en kinderen om ontwikkeling te stimuleren en problemen te voorkomen of op te lossen
  • Aanbieden van taalactiviteiten om de basisvaardigheden van jeugdigen te versterken
  • Diversiteit- uitvoeren van projecten die aandacht voor diversiteit in het onderwijs stimuleren.

                                                                    Verschillende onderdelen van het UPJO zijn in andere programma's beschreven: aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt bij Economie, ontwikkelen van talenten bij Cultuur en Sport, verbinding tussen wijkteams en scholen bij Sociaal Domein, jongerenwerk bij Sociaal Domein.
3.2 Versterken onderwijs, resulterend in behalen van de titel Nationale Onderwijsstad (voorbereiden in 2019, uitvoering 2020-2021).
3.3 Verkenning kinderen gaan bij voorkeur in de eigen wijk naar school (2019); voor uitvoeren van eventuele maatregelen (2020, 2021) is geen dekking.

3.4 Uitvoering geven aan de samenwerkingsagenda passend onderwijs en zorg voor jeugd waarin onder meer de volgende punten zijn opgenomen:

  • Zorgen voor meer structurele inzet van preventie en vroegtijdige jeugdhulp in het onderwijs en een betere aansluiting (efficiëntere inzet van middelen gericht op de ontwikkeling van een kind) tussen zorgcentra, inzet van specialistische jeugdhulp en scholen voor speciaal onderwijs
  • Terugdringen van het aantal behandelingen dyslexie en het versterken van de preventieve inzet op de scholen.

3.5 Uitvoering geven aan het thuiszitterspact waarin samen met de regio gemeenten en het onderwijs wordt gewerkt aan een sluitende aanpak zodat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg, zo dicht mogelijk bij huis.
3.6 Voortzetten van de aanpak voortijdig schoolverlaten samen met de onderwijsinstellingen voort. We streven er onder andere naar dat iedere jongere een goede stageplek vindt en behoudt om zijn opleiding af te kunnen ronden.
In 2019 ontwikkelen we samen een nieuw Voortijdig SchoolVerlaters (VSV)-programma voor de periode vanaf september 2020.
3.7 Voortzetting van de ondersteuning door het Jongerenloket en Leerwerkloket aan (minder zelfredzame) jongeren. Dit doen we in samenwerking met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) en de onderwijsinstellingen teneinde hen een zo goed mogelijk perspectief op de arbeidsmarkt te geven.
3.8 Toegankelijk maken van huiswerkbegeleiding en bijles voor alle kinderen (hangt samen met Sociaal Domein activiteit 6.1).

4. Goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting als gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.

4.1 Uitvoering geven aan raadsbesluit van 21 november 2017 tot door-decentralisatie van onderwijshuisvesting en ondertekenen van de Raamovereenkomst tot door-decentralisatie.